motive

Aktivity

FEBRUÁR 2009
- 4.2.2009 - KARNEVAL - v dopoludňajších hodinách - pre všetky vekové skupiny MŠ
- 5.2.2009 - divadelné predstavenie „VTÁK KULIŠIAK" - divadlo BABADLO Prešov - predstavenie pre deti sa uskutoční o 9.00 hod v materskej škole

DECEMBER 2008
- Deň otvorených dverí na cirkevnej základnej škole - dopoludnie pre deti najstarších vekových skupín - 3.12.2008
- Oslava príchodu Mikuláša - 6. 12. 2008 v dopoludňajších hodinách
- Zábavné popoludnie s Robom Miklom a jeho žiakmi v priestoroch materskej školy 9. 12. 2008 - 14.00 hod
- Výstavka fotografií našej materskej školy pod názvom „Našich 40 rokov"- výstavka z príležitosti osláv vzniku MŠ - umiestnená vo vestibule MsKs
- Oslava 40. výročia vzniku materskej školy spojená s kultúrnym programom v mestskom kultúrnom stredisku dňa 16. 12.2008
- Vianočné besiedky stredných vekových skupín pre rodičov : dňa 18. 12. 2008

ASEPTEMBER, OKTÓBER 2008
- Beseda so stomatológom MUDr. Fiľarskou pre deti najstarších vekových skupín
- Výlet na Bankovskú huru s deťmi navštevujúce krúžok environmentálnej výchovy
- Ovocné dni
- Brigáda na školskom dvore spojená s environmentálnymi hrami - aktivita z krúžku environmentálnej výchovy
- Návštevy CVČ
- Deň jablka
- Zapájanie sa do výtvarných súťaží
- Vystúpenie z príležitosti mesiaca úcty k starším s cvičením Kubíka v MsKs
- Návštevy plavárne 1x do týždňa
- Deň jablka
- Šarkaniáda