motive

Charakteristika

Adresa

Matice slovenskej 740/7

Telefón

054 7422362

Stránka školy

E-mail školy

skolka.mslovenskej@stonline.sk

Riaditeľ

Bc. Jana Klebanová

 

Materská škola na Ulici Matice slovenskej bola založená 1. 9. 1968.

Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou.

MŠ má  sedem samostatných tried.
Prostredie jednotlivých tried rešpektuje vekové osobitosti detí a poskytuje dostatok podnetov pre ich tvorivosť.

Kvalitou výchovno - vzdelávacej práce, ako aj množstvom zaujímavých aktivít sa za roky pôsobenia dostala do povedomia širokej verejnosti v Stropkove.

Je zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

Edukačný proces v MŠ zabezpečuje kvalifikovaný pedagogický kolektív.

MŠ je umiestnená v účelovej budove, s priestranným dvorom, s dostatočným množstvom zelene. Areál dopĺňajú pieskoviská s detskými preliezkami.
Okolie materskej školy poskytuje dosť priestoru na pohyb a množstvo podnetov na hry.

Prevádzka našej materskej školy je od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Počet zapísaných detí k septembru 2008 je 156