motive

Hnedý priemyselný park Stropkov – I. etapa - informácia o podporenom projekte

17. jún 2010


Dňa 19.2.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení SARIO a mestom Stropkov na realizáciu aktivít projektu s názvom : „Hnedý priemyselný park Stropkov - I. etapa" v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 1 : Inovácie a rast konkurencieschopnosti (opatrenie 1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov) spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu boli schválené vo výške 3 722 451,78 EUR. Mestu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 3 536 329,19 EUR ( t.j. 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu). Spolufinancovanie vo výške 5 % t.j. 186 197,44 EUR zabezpečuje mesto z vlastných zdrojov.

Cieľom projektu bola revitalizácia priemyselnej zóny v časti areálu bývalej Strojovej a traktorovej stanice za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít a vytvorenie nových pracovných príležitostí.

V I. etape boli komplexne zrekonštruované a zmodernizované dve výrobné haly ( energoblok a hala A 12).

Všetky plánované aktivity projektu boli ukončené v mesiaci október 2011 a haly boli dané do užívania podnikateľským subjektom.

K stiahnutiu