motive

Mesto chystá viacero projektov, kvôli obchvatu zmenili poslanci územný plán

20. december 2017

Minulý týždeň absolvovali posledné tohtoročné zasadnutie poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove. Schvaľovacím procesom prešla záverečná úprava aktuálneho rozpočtu, jednohlasne prešiel aj návrh rozpočtu na budúci rok. Vďaka schválenej záväznej časti zmien a doplnkov územného plánu sa mesto o čosi viac priblížilo realizácii obchvatu.

Investície dosiahli takmer dva milióny eur
Tohtoročný rozpočet samosprávy predstavuje po poslednej úprave 9 426 540 eur. Samospráva hodnotí práve končiaci rok ako úspešný. Podarilo sa im zrealizovať viacero projektov a v rámci vlastných prostriedkov investovali do rozvoja mesta takmer poldruha milióna eur. Ďalších takmer 500 tisíc získali z eurofondov na rekonštrukciu Materskej školy na ulici Matice slovenskej. „V tomto roku sme sa vo veľkom rozsahu zamerali na rekonštrukciu miestnych komunikácií, parkovísk, cintorínov a revitalizáciu verejných priestranstiev a športovísk. Do infraštruktúry išlo 390 tisíc eur, na cintoríny 180 tisíc, modernizácia vozového parku mestského podniku Služba stála 170 tisíc, do zimného štadióna sme investovali 85 tisíc. Nemalé prostriedky išli na rozšírenie siete verejného osvetlenia, oplotenie športovísk, rekonštrukciu plavárne, malý lyžiarsky vlek, futbalový štadión a postavili sme aj dve nové detské ihriská,“ zhrnul primátor Ondrej Brendza. Samospráva sa postupne pripravuje na štvrtú etapu revitalizácie historického námestia. Po dlhých rokoch sa mestu podarilo dohodnúť s majiteľmi nehnuteľností na Námestí SNP, v bezprostrednej blízkosti sanktuária a niekdajšieho hradu, a na ich výkup vyčlenili v tomto roku 200 tisíc. Rovnaká suma je aj v budúcoročnom rozpočte. 

Mesto čakajú inovácie v odpadovom hospodárstve
Schválený návrh rozpočtu na rok 2018 ráta s príjmami vo výške 9 059 482 eur. Najvýznamnejšou investíciou financovanou z eurofondov bude projekt budovania skládky biologicky rozložiteľného odpadu v celkovej výške 1,1 mil. eur. V rámci projektu bude vybudovaný objekt skládky s potrebnou technológiou a strojovým vybavením. Do odpadového hospodárstva plánuje samospráva investovať aj z vlastných prostriedkov. „Novinkou pre Stropkovčanov by mali byť dve nové polopodzemné stojiská na komunálny a separovaný odpad za zhruba 80 tisíc eur. Mesto očakáva prínos v podobe zefektívnenia zberu a vývozu odpadu a nemenej dôležitý bude aj estetický prínos nových objektov v zastavaných lokalitách, ako aj šetrenie verejného priestoru, ktorý môžeme využiť napríklad na rozšírenie parkovacích miest,“ uviedol primátor. Mimorozpočtové zdroje plánujú využiť aj na rekonštrukciu exteriéru budovy MsÚ, ako aj skvalitnenie turistickej infraštruktúry v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom. Samospráva aktuálne čaká na vyhodnotenie podaných projektov.

Stropkov sa otvára turistom
Pokračovať plánujú aj v rekonštrukciách miestnych komunikácií a budovaní cyklistickej infraštruktúry. Na cesty vyčlenili 300 tisíc eur, v rámci cykloturistiky preinvestujú vďaka úspešnému cezhraničnému projektu s mestom Rzeszow zhruba 100 tisíc eur. „V tomto roku sme efektívnym využitím frekventovaného chodníka na ulici Hviezdoslavovej vyznačili prvý chodník v meste určený cyklistom. V budúcom roku plánujeme komplexnú rekonštrukciu ulice Hrnčiarskej, kde by mal byť vybudovaný nový cyklochodník. Prostredníctvom cezhraničného projektu vyznačíme cyklotrasu smerom na poľskú hranicu a takisto vybudujeme vyhliadkovú vežu nad mestom, doplnenú prvkami drobnej architektúry v podobe troch altánkov,“ povedal O. Brendza. 
Stropkovčania sa v ostatných rokoch zameriavajú aj na lepšiu propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu. Smelé očakávania majú od pripravovaného projektu sprístupnenia kostolnej veže, jednej z najvyšších historických stavieb na severovýchode Slovenska. V tomto roku tam prebehol architektonický výskum a komplexné zameranie objektu, v roku 2018 bude spracovaná projektová dokumentácia na jej rekonštrukciu nevyhnutnú pre sprístupnenie turistom. V spolupráci s Krajským múzeom postupne rozširujú expozíciu mestského múzea zriadenom v Kaštieli. Zmeny očakávajú aj tunajší ZOO park. Stropkov sa pripravuje aj na viacero zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Tou najvýznamnejšou budú septembrové slávnosti konané pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny spojené s odhalením pamätníka obetiam vojny na zrekonštruovanom vojenskom cintoríne. 

Kvôli výstavbe obchvatu zmenili územný plán
V rámci schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu poslanci zavŕšili tri roky trvajúci proces nevyhnutný pre vydanie územného rozhodnutia na obchvat Stropkova. Tomuto kroku bránila existencia nevyužívaného letiska v mestskej časti Sitníky, v minulosti slúžiaceho na poľnohospodárske účely. Plánovaná trasa obchvatu prechádzala letiskom a z tohto dôvodu vydal Dopravný úrad v rámci pripomienkového konania nesúhlasné stanovisko k stavbe. „Od roku 2015 sme sa snažili o administratívne vyradenie letiska zo siete, čo bol náročný a zdĺhavý proces. Napokon sa to podarilo a 5. júna tohto roku Ministerstvo dopravy a výstavby SR zrušilo letisko Stropkov – Sitníky a následne Dopravný úrad zrušil ochranné pásma letiska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. novembra tohto roku,“ vysvetlil O. Brendza. Túto skutočnosť bolo možné zapracovať do územného plánu a tým mesto splnilo podmienky pre vydanie územného rozhodnutia na obchvat, resp. preložku cesty I/15. „Táto investícia je pre mesto bytostne dôležitá. Stropkov sa nachádza na hlavnom severo-južnom ťahu a centrum mesta je preťažené tranzitnou dopravou. Po vydaní územného rozhodnutia sa dostávame do štádia, kedy bude potrebné nájsť pri realizácii projektu spoločnú reč s vedením Slovenskej správy ciest a Ministerstva dopravy a hľadať zdroje na výstavbu,“ priblížil primátor. Prioritou Stropkovčanov je dostať obchvat do zásobníka investičných akcií SSC a následne získať zdroje na financovanie obyvateľmi mesta dlhoočakávaného projektu.
-msú-