motive

Zastupiteľstvo schválilo zmluvu s investorom a predĺžilo spoluprácu s Poliakmi

29. október 2015

STROPKOV (29. 10. 2015) V stredu popoludní sa na deviatom riadnom zasadnutí stretli stropkovskí mestskí poslanci. V úvode schválili návrh na zmenu rozpočtu samosprávy pre aktuálny rok. Vedúci odboru školstva predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.
Nového investora očakávajú Stropkovčania v priemyselnom parku. Poslanci schválili nájomnú zmluvu na tamojšiu výrobnú halu pre slovensko-nemeckú spoločnosť IP Connector Technology, s.r.o. Nájomný vzťah by mal trvať do roku 2026 s opciou do ďalších rokov. „Od januára sa snažíme, aby park nebol prázdny. Začiatkom roka nás oslovil investor z Nemecka, ktorý si prešiel voľné priestory a prejavil záujem o ich prenájom. V auguste tohto roka bola so slovensko-nemeckou spoločnosťou IP Connector Technology, s.r.o., podpísaná nájomná zmluva na 5 rokov. Následne nás požiadali o jej predĺženie o ďalších 5 rokov s opciou na ďalšie obdobie za štandardných podmienok. Na to je však už nevyhnutné schválenie v mestskom zastupiteľstve. Investor upravil výrobné priestory pre svoje potreby a po plnom spustení výroby plánujú ďalšie investície. Možno je to v tejto chvíli málo informácií, ale poučili sme sa z chýb našich predchodcov. Nechceme prezentovať veľké vyhlásenia o stovkách nových pracovných miest či memorandách o spolupráci, ako to bolo v prípade ruského Armasteku. Ideme krok za krokom a našou snahou je postupne obsadiť priemyselný park. Každé jedno pracovné miesto pomôže tomuto regiónu a v tejto chvíli nie je dôležité, či to bude 20 alebo 50 ľudí. Z pozície vlastníka priestorov urobíme všetko pre to, aby sme investorovi vytvorili dobré podmienky pre úspešné spustenie výroby," povedal na rokovaní primátor Ondrej Brendza.
V súčasnosti sa projekt nachádza v prípravnej fáze s postupným nábehom výroby elektronických komponentov. Investor predpokladá zamestnať do konca budúceho roka okolo 50 ľudí. Výšku investície v prvej fáze odhadujú na niekoľko stotisíc eur. Nemecký zástupca investora by sa mal zúčastniť decembrového zasadnutia zastupiteľstva, kde by mal podrobnejšie prezentovať ich aktivity v Stropkove, výrobný program a svoje vízie v našom regióne.
Poslanci schválili aj ratifikáciu dohody medzi mestami Stropkov a Ropczyce (PR) o cezhraničnej spolupráci. Partnerstvo miest úspešne funguje od marca 2003. Doterajšiu spoluprácu v hospodárskej, kultúrnej a environmentálnej oblasti rozšírili o oblasť vzájomnej spolupráce pri čerpaní štrukturálnych a mimorozpočtových fondov oboch samospráv. Doterajšia zmluva o spolupráci vypršala v minulom roku a v súčasnosti sa opäť predlžuje o ďalších päť rokov.
V závere zasadnutia sa zastupiteľstvo zaoberalo návrhmi na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta.
-msú-