motive

Navrhnite osobnosti a kolektívy na ocenenia mesta

14. december 2017

Mesto Stropkov sa po dvoch rokoch opäť obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o návrhy na ocenenia osobností alebo kolektívov, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Stropkov, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaní schváleným osobám - kolektívom, môžu byť udelené ocenenia mesta Stropkov: čestné občianstvo, cena mesta, ďakovný list. Mesto môže oceniť občanov - jednotlivcov, kolektívy, organizácie a inštitúcie. Podaním návrhu a zapojením sa do výzvy preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta. 
Návrhy verejnosti očakávame na tlačive s vyplnením všetkých údajov do 31. januára 2018. Obálku s označením „OCENENIA MESTA" zasielajte na adresu: Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov alebo doručte osobne na sekretariát Mestského úradu.  Tlačivo je k dispozícii v kancelárii Odboru školstva a kultúry (č. dv. 41) a tvorí aj prílohu tohto článku. Ak návrh nebude kompletný, vyzve sekretariát primátora predkladateľa a určí lehotu na doplnenie. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, nie je možné ho akceptovať.
Všetkým vám, ktorí zodpovedne pristúpite k našej výzve, vopred ďakujeme za návrhy a podnety. Prvýkrát ocenilo mesto osobnosti a kolektívy na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2004.
-msú-

 

K stiahnutiu