motive

Plánujú rekonštrukciu škôlky, rozbehnúť by sa mala výroba v priemyselnom parku

21. december 2015

STROPKOV (18. 12. 2015) V stredu uzavreli stropkovskí poslanci aktuálny rok na 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Okrem poslednej úpravy aktuálneho rozpočtu schválili aj rozpočet mesta na budúci rok. Suma bežných i kapitálových príjmov dosiahne 8 608 896, výdavková časť bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje 8 106 623 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované na 1 056 720 eur, výdavkové na 1 556 907 eur. Rozpočet samosprávy je navrhnutý s prebytkom 2086 eur.
V ZOO parku prebehla kontrola
Poslanci sa oboznámili s výsledkami kontroly v Centre voľného času Fauna, ktoré zastrešuje stropkovský ZOO park za rok 2014. Hlavná kontrolórka mesta Gabriela Maruščáková zistila viacero nedostatkov týkajúcich sa cestovných príkazov, evidencie vstupného a sponzorských príspevkov. „V príjmovej časti som neevidovala tržby zo vstupného. Nebol doložený prehľad o počte návštevníkov a o počte predaných permanentiek. Fauna Centrum voľného času je vo vysokej miere závislá od sponzorských darov. Nebol doložený prehľad o sponzoroch, či už sponzorské bolo vo forme naturálnej alebo finančnej," skonštatovala hlavná kontrolórka. Dodala, že pri prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa vedenie CVČ vyjadrilo, že vstupné sa eviduje prostredníctvom neinvestičného fondu a sponzorské je poskytované v naturálnej forme. Kontrolórka upozornila, že mesto ako zriaďovateľ CVČ nemá prehľad o všetkých príjmoch zariadenia a navrhla, aby bola zastupiteľstvu dvakrát ročne predkladaná správa o hospodárení CVČ Fauna. Primátor Ondrej Brendza v diskusii odmietol návrh poslanca Mariána Bujdoša (SDKÚ-DS) zrušiť zariadenie, resp. poskytnúť ho do prenájmu inému subjektu. Samospráva vynakladá na prevádzku ZOO parku s piatimi zamestnancami ročne zhruba 60000 eur. Riaditeľ Fauna CVČ sa na rokovaní zastupiteľstva nezúčastnil.
Ocenia päť osobností a folklórny súbor
Od roku 2004 udeľuje mesto Stropkov ocenenia osobnostiam a kolektívom, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta doma i v zahraničí. Na stredajšom rokovaní schválili poslanci návrh na ocenenia, ktoré bude zastupiteľstvo na slávnostnom zasadnutí udeľovať v januári budúceho roka. Čestné občianstvo udelia stropkovskému rodákovi Ing. Jozefovi Dušanovi Hricovi žijúcemu v Liptovskom Hrádku za šírenie dobrého mena Stropkova a významnú pomoc a podporu v oblasti športu, kultúry i verejného života. Čestné občianstvo in memoriam bude udelené aj pátrovi Jánovi Kočišovi za zásluhy o rozvoj a zveľaďovanie mesta, najmä jeho duchovnej stránky. Ceny mesta Stropkov získajú speváčka ľudových piesní Mária Mačošková a úspešná stolná tenistka Eva Jurková. Ďakovné listy primátora budú udelené bývalému riaditeľovi podniku Tatra Jurajovi Kuncovi a folklórnemu súboru Stropkovčan.
Mesto podá projekt na rekonštrukciu materskej školy
Minulý týždeň bola Ministerstvom životného prostredia vyhlásená výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 150 mil. eur, pričom na samosprávy by mala pripadnúť tretina tejto sumy. Mesto Stropkov pripravilo v priebehu roka 2015 projektovú dokumentáciu na zateplenie Materskej školy na ul. Matice slovenskej a energetický audit. Jej jednotlivé objekty sú v zlom technickom stave a vyhlásená výzva je jedinečnou možnosťou na ich rekonštrukciu a zlepšenie tepelnotechnických vlastností. „V rámci projektu bolo pripravené zateplenie obvodových konštrukcií, výmena všetkých okien a vchodových dverí, výmena sklobetónových tvárnic za okná, zateplenie strechy vrátane novej strešnej krytiny, opravy komínov, výmena svietidiel a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po ukončení realizácie. Začiatkom decembra bolo na uvedenú stavbu vydané stavebné povolenie," informoval poslancov vedúci Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Ladislav Dubas. Pre podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo potrebné schváliť päťpercentnú spoluúčasť mesta na projekte, ktorá predstavuje 24 789,70 eur. Celková výška projektovaných výdavkov je 495 793,91 eur. Poslanci sa s návrhom stotožnili a dali projektu zelenú.
Investor ráta s päťdesiatkou nových zamestnancov
Stropkovskí poslanci schválili aj predĺženie nájomnej zmluvy na halu v priemyselnom parku s nemecko-slovenskou spoločnosťou IP Connector Technology, s.r.o. Nájom potrvá do konca augusta 2025 s opciou na ďalších päť rokov. Na zasadnutí sa zúčastnili aj konatelia spoločnosti Ivana Potomová a Volker Koppert, ktorí poslancov informovali o svojich projektových zámeroch. Spoločníkom stropkovskej spoločnosti je nemecká firma Elektrophoenix z nemeckého mesta Blomberg. Podľa slov V. Kopperta predstavuje obrat nemeckej firmy dve miliardy eur a zamestnáva 15 tisíc zamestnancov po celom svete. V Stropkove už v prvej fáze pracuje 6 ľudí, pričom do konca budúceho roka by mohlo prácu vo výrobe konektorov nájsť 50 zamestnancov. Plynulý nábeh výroby by chceli spustiť od apríla 2016. Predĺženie nájomnej zmluvy s opciou schválili poslanci jednohlasne, zmluva bola podpísaná vo štvrtok 17. decembra.
-msú-