motive

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove

4. december 2014

                        P O Z V Á N K A                           

 

 

v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove,

ktoré sa uskutoční dňa

 

11. decembra 2014 (štvrtok)  o  10.00 h

v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove

 

 

1.       Úvodná časť

a) otvorenie

b) určenie zapisovateľa

    Určuje: MUDr. Peter Obrimčák, primátor mesta

c) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

    Predkladá:  PaedDr. Michal Lipinský - predseda mestskej volebnej komisie

d) zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Stropkov

e) zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

    Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, novozvolený primátor mesta

f) príhovor novozvoleného primátora mesta Stropkov

2.       Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

       Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

3.       Určenie overovateľov zápisnice

       Určuje: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

4.       Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

       Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

5.      Správa mandátovej komisie o overení zloženia sľubu

      Predkladá: predseda mandátovej komisie

6.      Oznámenie o poverení zástupcu primátora mesta

      Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

7.      Určenie počtu členov mestskej rady a ich voľba

     Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

8.     Určenie sobášiacich

      Predkladá: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

9.      Návrh na schválenie platu primátora mesta

      Predkladá: zástupca primátora

10.   Záver

                                                                                        MUDr. Peter Obrimčák, v.r.

                                                                                                     primátor mesta

 

K stiahnutiu