motive

Stropkov má nového viceprimátora, návrh na zníženie počtu poslancov neprešiel

26. júl 2016

STROPKOV (1. júla 2016) V stredu 29. júna sa na 14. zasadnutí stretli poslanci stropkovského mestského zastupiteľstva. V rámci rozsiahleho programu sa venovali personálnym otázkam, zmene volebných obvodov i počtu poslancov a schvaľovacím procesom prešlo nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, cenník prenájmu plôch na umiestnenie reklamných plôch. Poslanci rozhodli aj o vypovedaní 22-ročnej zmluvy s TJ Slávia.
Nový zástupca primátora
V polovici júna odvolal primátor Ondrej Brendza (nezávislý) z funkcie jeho zástupcu Martina Jakubova (KDH) na základe vlastnej žiadosti, dnes už bývalého viceprimátora. Svoje odstúpenie zdôvodnil pred poslancami odlišnými názormi na finančné a investičné zámery mesta, zároveň vylúčil, že za jeho rozhodnutím sú súkromné, zdravotné alebo pracovné dôvody. Primátor na stredajšom rokovaní zastupiteľstva poslancom oznámil meno nového zástupcu. Stal sa ním poslanec Dušan Lukáč (Sieť), ktorý doteraz pôsobil aj ako člen mestskej rady. Keďže členstvo v tomto poradnom orgáne zaniklo M. Jakubovovi, poslanci v tajnej voľbe vyberali jej nového člena. Počtom hlasom 13 bol do funkcie zvolený poslanec Peter Lehocký (KDH).
Zníženie počtu poslancov i volebných obvodov neprešlo
Na rokovanie zastupiteľstva bol pripravený aj návrh vedenia samosprávy na zníženie počtu poslancov a volebných obvodov pre budúce funkčné obdobie. V súčasnosti v Stropkove volia 18 poslancov v dvanástich volebných obvodoch (10 v meste, 2 v mestských častiach Bokša a Sitníky). Súčasný model je v platnosti od funkčného obdobia 2002 - 2006, kedy sa kvôli zmene zákona menil počet stropkovských poslancov z 28 na 18. Nový návrh rátal s vytvorením piatich obvodov (tri v meste a dve v mestských častiach) a znížením počtu poslancov na pätnásť. V diskusii padlo viacero predstáv na zmenu volebných obvodov a odznel aj názor za ich súčasné zachovanie, alternatívny konkrétny návrh však nebol predložený. V hlasovaní o predloženom návrhu hlasovalo deväť poslancov za, deviati sa zdržali, zmena teda schválená nebola s tým, že k problematike sa poslanci plánujú v budúcnosti vrátiť.
Za pútače na stĺpoch sa bude platiť
Poslanci schválili aj dve miestne záväzné právne normy. Prvou bolo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Stropkova. V zmysle zákona platného od začiatku tohto roka boli všetky samosprávy povinné dať svoje VZN do súladu s ním. Nový zákon aj VZN rieši viaceré oblasti nakladania so zložkami komunálneho odpadu, osobitne aj spôsob a systém zberu jeho jednotlivých zložiek.
Novinkou v Stropkove bude spoplatnenie umiestňovania reklamných plôch a informačných panelov na stĺpoch verejného osvetlenia a rozhlasu. Spoločnosti, ktoré mali doteraz umiestnené svoje pútače na týchto zariadeniach, uhrádzali len jednorazový správny poplatok spojený s udelením povolenia, ale ročný prenájom už neplatili. Od 1. októbra, kedy nový cenník nadobudne účinnosť, by si tak mestský rozpočet mohol prilepšiť o príjem z prenájmu zhruba 50 reklamných panelov. Nový cenník upravuje aj pravidlá pri spoplatnení reklamných pútačov pri jednorazových, resp. krátkodobých predajných akciách, cirkusoch či lunaparkoch.
Vznikne nová lokalita s polyfunkciou
Stropkovskí poslanci sa zaoberali aj problematikou riešenia územia na ulici Hrnčiarskej. V súčasnosti tam stoja dva bývalé rodinné domy zo 60-tych rokov vo vlastníctve mesta, v ktorých sídli pohostinstvo a slúžia aj ako kancelárske priestory. Mesto má k dispozícii dve architektonické štúdie na riešenie lokality - jedna so šiestimi, druhá s piatimi polyfunkčnými domami. Poslanci sa napokon priklonili k návrhu s piatimi domami. Samospráva tak môže začať proces potrebný pre realizáciu diela a riešenie tejto frekventovanej časti mesta.
Vypovedali 22-ročnú zmluvu s TJ Slávia
Mesto sa odhodlalo riešiť aj roky sa vlečúci problém zmluvného vzťahu na majetok samosprávy v areáli Pod vlekom s Telovýchovnou jednotou Slávia. V súčasnosti je platná nájomná zmluva z roku 1994, na základe ktorej má TJ Slávia v prenájme viacero mestských nehnuteľností a turistickú ubytovňu. TJ má v areáli tri vlastné stavby a lyžiarsky vlek. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou. Zmluvný vzťah nie je v súčasnosti plnený žiadnou zo zainteresovaných strán, preto má mesto záujem o nastavenie nových pravidiel, aj v záujme ďalšieho rozvoja prímestskej rekreačnej zóny.
Začiatkom tohto roka bola zriadená komisia zložená zo zamestnancov MsÚ, ktorá dostala za úlohu pripraviť návrh na vysporiadanie majetku v areáli. Návrh bol po schválení vo vedení mesta predložený zástupcom TJ Slávia. Alternatívny návrh zaslala mestu aj protistrana. Aj napriek snahe vedenia samosprávy sa nepodarilo nájsť spoločné riešenia na transparentné hospodárenie s majetkom mesta, transparentné financovanie s jasnými pravidlami fungovania v areáli a preto bol do zastupiteľstva predložený návrh na vypovedanie nájomnej zmluvy. Ten bol napokon potrebnou väčšinou hlasov schválený.
-msú-