motive

Stropkov požiadal o dotáciu na odstránenie skládky Pod Laščíkom

20. júl 2015

STROPKOV (17. júl 2015) Stropkovská samospráva sa zapojila do programu Ministerstva životného prostredia SR zameraného na odstraňovanie čiernych skládok. Na tento účel požiadala o dotáciu z Envirofondu v rámci aktuálnej výzvy. V katastri Stropkova je zmonitorovaných viacero kritických miest s nelegálnym odpadom, pričom niektoré z nich už boli v uplynulom období zlikvidované podnikom Služba. Rozsiahla nelegálna skládka sa nachádza aj na ulici Pod Laščíkom. „S existenciou tamojšej skládky súvisia viaceré negatíva ovplyvňujúce kvalitu života v uvedenej lokalite. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny i mestského cintorína. Je tam zaznamenaný zvýšený výskyt hlodavcov i hmyzu, v letnom období sa odtiaľ šíri zápach a hrozí tam riziko šírenia chorôb. Našim cieľom je aj v spolupráci s miestnymi komunitami zmeniť ráz predmetného územia," priblížil cieľ projektu primátor Stropkova Ondrej Brendza. Dotácia z Envirofondu by mala pokryť úplnú likvidáciu roky sa kopiaceho odpadu. Ten bude zneškodnený na skládke na to určenej a v rámci projektu prebehne aj čiastočná separácia uskladneného odpadu. Celé priestranstvo bude systematicky sanované a priestor po odstránení nelegálnej skládky rekultivovaný.
Samospráva plánuje v budúcnosti predchádzať vzniku nelegálnych skládok na svojom území intenzívnejšími kontrolami zo strany pracovníkov mesta i mestskej polície. Ďalším z opatrení bude zriadenie občianskych hliadok, ktorých jednou z úloh bude prevencia zameraná na elimináciu protispoločenského konania jednotlivých komunít v oblasti nakladania s odpadmi. „Takisto sa chceme zamerať aj na osvetu miestneho obyvateľstva v oblasti odpadového hospodárstva. Ak budeme vo výzve úspešní, očistené verejné priestranstvo výrazne pomôže skvalitneniu životného prostredia pre obyvateľov blízkych bytových a rodinných domov. Lokalita sa skultúrni a Stropkov sa vďaka projektu zbaví environmentálnej záťaže v obytnej zóne. Realizácia projektu bude mať veľký význam pre obyvateľov predmetného územia i celého mesta," uzavrel primátor.

-msú-

Súvisiace obrázky