motive

V spore PKB Invest proti mestu navrhol žalobca znalecké dokazovanie

15. január 2016

STROPKOV (13. 1. 2016) V utorok sa na Okresnom súde vo Svidníku konalo pojednávanie vo veci bezdôvodného obohatenia mesta Stropkov na úkor prešovskej stavebnej firmy PKB Invest, s.r.o. Tá realizovala v rokoch 2010 a 2011 rekonštrukciu hnedého priemyselného parku. Predmetom sporu sú dodnes neverifikované práce naviac za 272 500 eur, ktoré mala spoločnosť v rámci rekonštrukcie vykonať nad rámec platnej zmluvy. Súčasné vedenie samosprávy tvrdí, že na ich vykonanie neexistoval právny titul a nie je jasné či a v akom rozsahu boli realizované. Faktúru za práce mesto dostalo začiatkom roka 2012, no bývalé vedenie samosprávy ju neakceptovalo a zhotoviteľovi vrátilo.
Pred súdom v utorok vypovedala šestica svedkov, ktorých navrhla spoločnosť PKB Invest: za bývalé vedenie exprimátor Peter Obrimčák, jeho zástupca Pavol Kačic a exprednosta MsÚ Ivan Kleban. Výpovede poskytli aj výrobný riaditeľ PKB Invest, stavebný dozor, ako aj vedúci Odboru výstavby stropkovského MsÚ. Bývalí predstavitelia samosprávy ani stavebný dozor nedokázali jednoznačne potvrdiť, či práce boli uskutočnené, takisto z ich strany neodznelo, na čí pokyn sa práce naviac vykonali. Výrobný riaditeľ PKB Invest uviedol, že práce boli riadne vykonané i odovzdané. Pokyn na ich vykonanie dalo podľa neho bývalé vedenie mesta zastúpené P. Obrimčákom, I. Klebanom a P. Kačicom. Vzhľadom na to, že z výpovedí jednoznačne nevyplynulo, aký bol skutočný rozsah sporných prác, žalobca navrhol vykonať znalecké dokazovanie.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že mesto už v jednom spore s prešovskou spoločnosťou uspelo. V apríli minulého roka odvolací súd potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu a zamietol Dohodu o urovnaní, ktorú vo februári 2014 podpísal bývalý primátor Peter Obrimčák. Ten svojím konaním vtedy uznal sporný dlh mesta vo výške viac ako 272-tis. eur voči prešovskej stavebnej firme za spomínané práce. "Dodatok č. 3 nebol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a preto sa naň muselo hľadieť ako keby k jeho uzavretiu vôbec nedošlo. V čase uzatvorenia dohody o urovnaní teda záväzok vyplývajúci z Dodatku č. 3 už neexistoval, preto ani objektívne nemohol byť nahradený novým záväzkom," skonštatoval vlani Krajský súd v Prešove. V odôvodnení uznesenia zároveň pripomenul, že z uzatvorenej dohody nie je zreteľné ani to, či deklarované práce naviac boli riadne a včas vykonané, v akom rozsahu, či boli prevzaté stavebným dozorom a či došlo ku kontrole správnosti a úplnosti platobných dokladov.
-msú-