motive

V Stropkove prejednajú hospodárenie za uplynulý rok, schvaľovať budú dva projekty i personálne nominácie

24. jún 2015

STROPKOV (23. 6. 2015) V stredu popoludní sa na šiestom plánovanom zasadnutí stretnú poslanci stropkovského zastupiteľstva. Jedným z hlavných bodov bude prerokovanie záverečného účtu mesta, kde sa oboznámia s hospodárením samosprávy za uplynulý rok. Celkové príjmy dosiahli vlani 6 870 744 eur, výdavky 6 601 614 eur. Od účtovného prebytku treba odrátať nevyužité účelové prostriedky v sume 140 403,19 eur, ktoré prechádzajú do aktuálneho roka. Rozpočtový prebytok v sume 128 726,32 eur samospráva prevedie do fondu rozvoja bývania a rezervného fondu.
Schvaľovať budú podmienky prevádzkovania kotolne i projekt modernizácie osvetlenia
Zastupiteľstvo prerokuje aj dva návrhy zamerané na modernizáciu mestského majetku. Prvý projekt sa týka schválenia podmienok vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie koncesnej zmluvy na prevádzkovanie kotolne K5. Tá v súčasnosti vykuruje budovu základnej školy a gymnázia, materskú školu a plaváreň. Kotolňu prevádzkuje mestská eseročka Byhos. „Teplo tam v súčasnosti produkujú staré plynové kotly po dobe životnosti. Ich výmena je nevyhnutná, podobne aj rekonštrukcia teplovodného kanála. Vzhľadom na finančnú náročnosť je však v súčasnej situácii pre Byhos neúnosná. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zabezpečiť rekonštrukcie kotolne i rozvodov prostredníctvom koncesie. Koncesionár by mal v zmluvne dohodnutom čase prevádzkovať kotolňu a v rámci zmluvy zabezpečiť jej rekonštrukciu a zvýšenie efektívnosti výroby tepla a teplej úžitkovej vody," vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Pri rekonštrukcii kotolne bude mesto od koncesionára požadovať výmenu kotlov, vybudovanie úpravne vody, výmenu obehových čerpadiel, osadenie samonosného komína z antikoróznej ocele či rekonštrukciu teplovodu. V záujme zvýšenia efektivity výroby tepla by malo dôjsť k osadeniu termostatických ventilov na radiátoroch v školách a na plavárni, sfunkčneniu vzduchotechniky, výmene pôvodných okien a dverí, inštalácií systému merania a regulácie, ako aj opatreniam na úsporu spotreby vody a elektriny v jednotlivých objektoch.
Stropkovčania tiež majú záujem zapojiť sa do výzvy v rámci projektu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia pre samosprávy. Osvetľovacia sústava v meste bola v uplynulých rokoch z dôvodu šetrenia rekonštruovaná bez celkovej koncepcie, nerovnomerne a nekomplexne. V meste je 28 rozvádzačov a 962 svetelných bodov. „Ich stav je nevyhovujúci, technicky a morálne zastaralý. Rozsah rekonštrukcie bude daný po realizácii svetelno-technickej štúdie, ktorá je podmienkou účasti vo výzve. V princípe ale pôjde o výmenu a doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov, predovšetkým náhrada za moderné a účinnejšie LED svietidlá, výmenu rozvádzačov a zníženie hodnôt hlavných ističov a reguláciu osvetlenia," priblížil vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas. Cieľom rekonštrukcie je získať nové, úsporné, moderné, kvalitné a efektívne verejné osvetlenie, ktoré predstavuje účinný nástroj na zníženie nákladov za elektrickú energiu. Zároveň má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti premávky na cestách a má mať pozitívny dopad na pokles kriminality v nočných hodinách.
Bývalého primátora navrhnú odvolať z dozornej rady VVS, a. s.
Poslanci sa budú zaoberať aj personálnymi nomináciami samosprávy v obchodných spoločnostiach a neziskovom sektore. Mesto je jedným z akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Jedným z členov dozornej rady je aj bývalý primátor Stropkova Peter Obrimčák. Keďže zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch spoločností s majetkovou účasťou samosprávy schvaľuje zastupiteľstvo, v stredu bude predložený návrh na odvolanie P. Obrimčáka a na jeho miesto bude nominovaný súčasný primátor Ondrej Brendza. Ak túto zmenu zastupiteľstvo schváli, návrh bude následne predložený valnému zhromaždeniu VVS, a.s.
Mesto je spolu s Rímskokatolíckym arcibiskupským úradom v Košiciach a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Stropkove zakladateľom neziskovej organizácie Dom detí Božieho milosrdenstva. Medzi jeho hlavné aktivity patrí včasná diagnostika, rehabilitácia a fyzioterapia detí a dospelých s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom a poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Doterajšej riaditeľke Stanislave Hubáčovej končí v septembri štvorročné funkčné obdobie. Za jej opätovné zvolenie sa vyslovilo ZPMP ako jeden zo spoluzakladateľov a s takýmto návrhom sa stotožnilo aj mesto. V šesťčlennej správnej rade neziskovky má dvoch zástupcov, ktorí budú pri voľbách viazaní prijatým uznesením zastupiteľstva.

V programe rokovania je aj návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľujú zmeny a doplnky územného plánu Stropkova, úprava aktuálneho rozpočtu a schvaľovať sa budú aj prevody majetku vo vlastníctve mesta. Zasadnutie začína o 13.00 hod. v reprezentačnej sále kaštieľa.