motive

Nižná Olšava

 

 

1. Základná charakteristika obce

ÚDAJE

Názov obce

Nižná Olšava

Adresa obecného úradu

Nižná Olšava 100, 090 32

Okres

Stropkov

Samosprávny kraj

Prešovský

Starosta:

Ing. Igor Madzin

Obecná rada : počet členov

5

Telefón

0547494146

Fax

0547494146

Email

 

Webstránka obce

 

Pripojenie na internet:

Áno

Erb obce:

Áno

Veľkosť katastra v ha

1140

Počet obyvateľov obce

395

Počet obyvateľov podľa veku: 0-15 rokov

72

16-18 rokov

23

18-40 rokov

131

40-60 rokov

92

nad-60 rokov

77

Spoločenská miestnosť:

(počet miest )

Áno

90

Galéria:

Nie

Kino: ( počet miest )

Nie

Základná škola:

( 1-4 roč., 1-9 roč. )

Počet tried:

Špeciálne, Odborné učebne:

(počet, názov )

Telocvičňa pri ZŠ :

Školská jedáleň :

MŠ:

(počet detí)

Áno

  1. -4. ročník

1

nie

áno

áno

12

Dom smútku: / vo výstavbe

Áno

Iné spoločenské miesta(kostoly, kultúrne pamiatky, uviesť aké)

Rímskokatolícky kostol

2. Územné a plánovacie dokumenty

Územnoplánovacia dokumentácia obce: nie

Plán hospodárskeho a soc. rozvoja obce: áno

3. Komunálna infraštruktúra obce

Vodovod: áno

Plynovod: áno

Kanalizácia: áno

Čistička odpad. vôd: nie

Cestná infraštruktúra stav: dobrý

Káblová televízia alebo iné siete:

4. Podnikateľské aktivity v obci, výrobné prevádzky, poľnohospodárske družstvá, obchodné prevádzky, informačné centrá, strediská cestovného ruchu, hotely, ubytovne, motoresty, motely, reštauračné zariadenia, ....

Názov prevádzky

Typ prevádzky

Počet zamestnancov

PD Tokajík so sídlom v Nižnej Olšave

Živočíšna výroba

Rastlinná výroba

40

40

Zameranie poľnohospodárskeho družstva: rastlinná a živočíšna výroba

5. PRAVIDELNÉ PODUJATIA, SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE AKTIVITY, FESTIVALY, DOŽINKY, JARMOKY, KULTÚRNE AKTIVITY A POD V PRIEBEHU ROKA

Názov Podujatia

Termín konania

Počet zúčastnených

Kontaktná osoba

Ples

Február

90

Ing. Madzin

MDŽ

Marec

80

Ing. Madzin

MDD

Jún

73

Ing. Madzin

Regionálne slávnosti sv. Huberta

Júl

300

Ing. Madzin

Výstava kraslíc

Marec

250

Ing. Madzin

6. Členstvo v združení, resp. v mikroregióne:

Názov mikroregiónu, združenia

Sídlo

Kontaktná osoba

Dátum od:

Mikroregión Ondava

Duplín

Ing. Kriško

2002

7. Názov projektu (ov), v ktorom (ých) ste participovali alebo momentálne participujete:

Spolupráca na iných projektoch, príprava projektov....

Názov projektu

L okálna

R egionálna

M edzinárodná úroveň (L/R/M )

Vyhlasovateľ grantu

Dátum schválenia

Dátum realizácie

Schválená čiastka v Sk

UPD mikroregiónu Ondava

R

Ministerstvo výstavby a RR

     

Zdobenie vajíčok – Symbol jari

R

Ministerstvo kultúry SR

     

ExLibris – knižná činnosť

L

Ministerstvo kultúry SR

     

Čim sa vyznačuje oblasť , obce?( agroturistika, zber húb, vychádzky do prírody, lyžiarsky vlek, kúpalisko... )

Bohatá fauna a flóra, raritou je kolónia volavky popolavej, turistický chodník cez extravilán obce

V akých oblastiach vidíte slabé miesta obce, resp. aké riziká plynú pre obec v budúcnosti?

Málo atraktívne prostredie bez významnejších kultúrnych pamiatok, nedostatok finančných zdrojov pre rozvoj obce.

Poloha: Nižná Olšava leží v dolnej časti údolia Oľšavky, pravého prítoku strednej Ondavy, v nadmorskej výške okolo 191 m.

 

História: V 40. a 50. rokoch 14. storočia trvali spory medzi šľachticmi z Rozhanoviec, vlastníkmi panstva Čičava, na jednej strane, na druhej strane Rolandom synom Mikča, vlastníkom panstva Stropkov, o hranicu medzi ich panstvami. V tej súvislosti Spišská kapitula v roku 1356 potvrdila vymedzenie onej hranice, ktorou bol potok Oľšava. V súvislosti so súdnym riešením sporu o vlastníctvo týchto aj iných dedín vznikli od roku 1391 prvé priame doklady o dedine Nižná Olšava. Dedina dostala základný názov prevzatím staršieho nárečového názvu údolia Oľšava, charakteristického častým výskytom stromu jelša, viľcha prípadne jelcha, latinský alnus. V písomnostiach sa vyskytuje pod rozšíreným názvom Nižná Oľšava. Vzhľadom na zemepisnú polohu dediny možno predpokladať, že sídlisko jestvovalo už pred 14. storočím. Jestvujúcu osadu zväčšili noví usadlíci so šoltýsom podľa zákupného nemeckého práva. Dedina patrila k hradnému panstvu Čičava, neskôr Vranov, ako majetok šľachticov z Rozhanoviec, Bátoriovcov a ich dedičov. Jej vznik treba smelo položiť pred 13. storočie, čo znamená, že Nižná Olšava sa teraz môže pýšiť, že existuje už 700 rokov, ak nie viac. V prvej polovici19. storočia tam bol dokázateľne aj kostol a vysluhovali v ňom bohoslužby evanjelickí kazatelia. V roku 1600 bolo obývaných 20 poddanských domov, 1 – 2 domy šoltýsov, možno aj kostol. Nižná Olšava bola stredne veľkou dedinou so slovenským najmä poddanským obyvateľstvom. Od začiatku 15. storočia bolo doosídlené rusínskym obyvateľstvom. Tento starobylý slovensko – rusínsky raz si v kontinuite zachovala Nižná Olšava dodnes. V 17. storočí domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. Na prelome 17. – 18. storočia už bola Nižná Olšava malou dedinou, v ktorej žilo 8, v roku 1720 len 5 poddanských domácnosti.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v rozsiahlych lesoch. V obci bol v prevádzke liehovar a píla. V rokoch 1953 – 56 sa v Nižnej Olšave nachádzala účtovnícka poľnohospodárska škola, ktorá bola presunutá do Stropkova.

 

Súčasnosť: Veľkosť katastra je 1140 ha. V obci je kultúrny dom, základná škola pre I. stupeň s počítačovou učebňou, materská škola so školskou jedálňou. Pôvodný rímskokatolícky kostol bol postavený vraj už v roku 1604, ďalší s farou bol postavený pred rokom 1749, terajší je zo začiatku 19. storočia a k jeho veľkej rekonštrukcii došlo v roku 1966 a dom smútku. V obci je PD Tokajík so sídlom v Nižnej Olšave, ktoré sa zaoberá živočíšnou a rastlinnou výrobou. Neďaleko obce sa nachádza súkromná firma – píla. V obci sú štyri podnikateľské subjekty. Obec je členom Mikroregiónu Ondava so sídlom v Duplíne od roku 2002. Každoročne sa tu uskutočňujú   kultúrne     spoločenské  podujatia ako Regionálna výstava  maľovaných kraslíc, Fašiangový ples nižnoolšavčanov, oslavy Dňa žien, Dňa detí, Regionálne slávnosti sv. Huberta, stretnutie s Mikulášom, Posedenie pri jedličke a Športový deň. Mládež sa v súčasnosti venuje futbalu, volejbalu a stolnému tenisu.

V súčasnosti je obec čulým politickým, kultúrnym, hospodárskym, správnym a občianskym centrom pri vodnej nádrží Domaša.

 Okolie obce je vhodné na turistiku a agroturistiku.