motive

O nás

Adresa:

ul. Matice slovenskej 1899/31, 091 01 Stropkov

Kontakt: 

054 742 21 34

Predseda:

Juraj Medvedz (ZPMP v Stropkove)

Kontakt: 

0903 407 938

                

0918 696 972

www: www.zpmpvsp.szm.sk

E – mail:

zpmpvsp@azet.sk

IČO:

36 16 49 17

DIČ:

20 21 45 08 71

Číslo účtu:

13 04 68 29 57/ 0200
18 81 83 88 51/0200
16 70 73 01 54/0200

 

 

 

 

  Ak nám chcete pomôcť, darujte nám 2% z vašich daní:

 

 

 

 

 Potrebné tlačivá:

 Kto sme


·    sme občianske združenie zamerané na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám v Stropkove a okolí
·    OZ vzniklo v roku 1998
·    
sme jednou z 54 miestnych organizácií, ktoré na Slovensku zastupuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.

 

Hlavným cieľom ZPMP v Stropkove je včlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Chceme, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva: aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov, aby boli akceptovaní takí, akí sú.  

Spoločným menovateľom aktivít nášho združenia je integrácia detí  a dospelých občanov s mentálnym postihnutím do spoločnosti a obhajoba ich práv a záujmov.

K dosiahnutiu nášho cieľa nám bude slúžiť novovybudované centrum komplexnej starostlivosti Dom detí Božieho milosrdenstva (DDBM), ktoré bolo 3. novembra 2005 slávnostne otvorené.

      Súčasne vznikla aj nezisková organizácia Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. Jej úlohou je prevádzkovať zariadenie DDBM, ktoré bude poskytovať služby v oblastiach sociálnej, vzdelávacej a liečebnej. Zriaďovateľmi sú ZPMP v Stropkove, mesto Stropkov a Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach.


Naše aktivity

  

        ·    podpora a poradenstvo rodinám
·    pracovná a zdravotná rehabilitácia
·   
zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov
·   organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov pre občanov s mentálnym postihnutím
·   organizovanie športových a kultúrnych podujatí
·   organizovanie prednášok, seminárov, odborných kurzov pre rodičov, odborných pracovníkov a sympatizantov
·   medializovanie rôznych aktivít združenia prostredníctvom novín, rozhlasu, televízie
·   poukazovanie na problémy postihnutých, ktoré je potrebné riešiť
·   výstavba zariadenia Dom detí Božieho milosrdenstva, ktoré rieši problémy v oblasti vzdelávania, zdravotnej a pracovnej rehabilitácie
·   Iniciovanie vzniku neziskovej organizácie Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. za účasti ZPMP v Stropkove, mesta Stropkov a Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach
·   tvorba projektov na získavanie finančných prostriedkov

 Naše ciele  

 

 

Priestory Domu detí Božieho milosrdenstva chceme využívať na tieto účely:

·     vzdelávať deti  s mentálnym postihnutím v spolupráci s Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla v Stropkove.
·     poskytovať sociálne služby v podobe denného stacionára so zameraním na pracovnú rehabilitáciu. 
·     pripraviť podmienky pre chránené bývanie pre občanov s mentálnym postihnutím v nedokončenej časti budovy.  
·     uviesť do činnosti rehabilitačný úsek v spolupráci s mestskou nemocnicou.
·     zriadiť a prevádzkovať chránenú dielňu.
·     Pokračovať v organizovaní rekvalifikačného kurzu. Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu, iniciatíve spoločenstva EQUAL sme začali s realizáciou rekvalifikačného kurzu Aplikácia individuálnej pedagogiky Márie Montessori pri vzdelávaní a výchovnom procese detí s kombinovaným zdravotným postihnutím. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
·    Získať vážnosť a úctu širokej verejnosti tým, že poskytované služby budú na vysokej profesionálnej úrovni.