motive

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, ak ukončenie hlásite osobne.
Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie:
- prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky (Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana)
- prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike (splnomocnenec doručí ohlasovni odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana)

Zákonná úprava: § 6 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

K stiahnutiu