motive

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

* Vypracovať organizačno-technické zabezpe­če­nie volieb na pod­mien­ky mesta.
do 12.03.2010
* Určiť zamestnancov zodpovedných za organi­zač­no-technické zabezpečenie volieb a prebe­ranie volebných materiálov.
do 17.03.2010
* Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti.
do 03.04.2010
* Vymenovať zapisovateľov okrskových voleb­ných komisií – meno a adresu oznámiť ObÚ.
do 13.04.2010
* Politické strany, hnutia alebo koalície, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, oznámia primátorovi meno a priezvisko jedného člena a jedného náhradníka do okrskových volebných komisií
do 18.04.2010
* Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie
do 19.04.2010
* Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a požiadali o voľbu poštou
od doručenia
do 23.04.2010
* Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskových volebných komisií a vykonať poučenie zapisovateľov a členov podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov – zoznam členov komisie s uvedením funkcie a adresy ozná­miť OÚ – o poučení uviesť údaj o poučení.
do 03.05.2010
* Riešiť podania občanov k zoznamu voli­čov v rámci námietkového konania..
do 3 dní od po­dan­ia námietky
* Zaslať obálky, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou.
do 08.05.2010
* Vydávať voličské preukazy a viesť ich evi­den­ciu.
13.5.-10.6.2010
* Zabezpečiť doručenia zoznamu zaregistrova­ných kandidátov voličom.
do 18.05.2010
* Zabezpečiť doruč.oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom.
do 18.05.2010
* Vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov.
do 21.05.2010
* Zabezpečiť vybavenie volebných miestností (vol.schránky, zásteny, št. znak, št.vlajka, označenie miest­nos­­tí, stoly, stoličky, písacie potreby).
do 11.06.2010
* Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrsko­vým volebným komisiám.
do 12.06.2010
* Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam voličov okrsko­vým volebným komisiám.
do 12.06.2010
najneskôr 2 hodiny pred zač. hlasovania
* Odovzdať doručené návratné obálky okrsko­vej volebnej komisii, v ktorej zozname voli­čov sú zapísaní voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR
do 12.06.2010
* Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových voleb­ných komisií.
Bezodkladne po ukon­čení činnosti OVK
* Samostatne sledovať náklady vzniknuté v sú­vislosti s prípravou a uskutočnením vo­lieb.
po celú dobu prí­pravy a realizá­cie volieb

 
 
 
 
 
 
                                 Spracoval:  Ing. Marián Vašš                                               Schválil: MUDr. Peter Obrimčák
                                                 vedúci OSaSV MsÚ                                                               primátor mesta