motive

Voľba poštou


(1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže písomne požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb.

(2) Obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom volieb na ním určenú adresu pobytu v cudzine
a) obálku podľa § 28,
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) poučenie o spôsobe hlasovania.

(3) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU". Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča v cudzine ako odosielateľa.

(4) Na hlasovanie sa ustanovenie § 30 ods. 5 vzťahuje primerane.

(5) Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.

(6) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb.

(7) Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 6 odovzdá obec príslušnej okrskovej volebnej komisii najneskôr do skončenia hlasovania.

(8) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačí voľbu poštou v zozname voličov. Potom otvorí návratné obálky a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami zástupca obce tieto obálky vloží do volebnej schránky.

 

K stiahnutiu