motive

Voličský preukaz

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Stropkov o vydanie voličského preukazu.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby na Odbore správnom a sociálnych vecí mestského úradu.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:
- najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 13.5.2010)
- najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 10.6.2010) v úradných hodinách mesta.

Mesto vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

K stiahnutiu