motive

Zoznam evidovaných psov v Stropkove


Mesto Stropkov ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam psov evidovaných na území mesta.

Samospráva aj takýmto spôsobom reaguje na časté otázky občanov ohľadom evidencie ich štvornohých miláčikov. Každý občan mesta si teraz môže prostredníctvom zoznamu overiť evidenciu psov a v prípade, že má akékoľvek pochybnosti o správnosti údajov, môže navštíviť Mestský úrad, kde mu zamestnanci Odboru financií a správy daní skontrolujú evidenciu týkajúcu sa jeho psa. Tento zoznam neobsahuje zoznam mien daňovníkov, ale zoznam psov, v ktorom si môže každý zistiť počet prihlásených psov podľa ulíc, adresy, čísla známky alebo podľa plemena.

Akékoľvek nezrovnalosti v evidencii psov môžu občania zaslať aj na e-mail: mesto@stropkov.sk.

K stiahnutiu