motive

Zrušenie trvalého pobytu


Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu. Na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva. Ak budova zanikla.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz,
- písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh
musia podať všetci vlastníci),
- doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby).

Poplatok: bez poplatku

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Stropkov. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na Úradnej tabuli mesta Stropkov po dobu 15 dní.

Zákonná úprava: § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

K stiahnutiu