Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisieVytlačiť
 

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Oznámenie

V zmysle § 11a ods. 2 pís. c) Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčák vymenoval Ing. Marián Vašša za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie mesta Stropkov pre voľby do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010.
 

Kontakt na zapisovateľa:
0903 741369
mvass@stropkov.sk


 
 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuVytlačiť
 

Mesto Stropkov oznamuje, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu môžu občania zasielať na e-mail: volby@stropkov.sk


 
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility prešovského samosprávneho kraja“Vytlačiť
 


 
 

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov. Vytlačiť
 


 
 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove, konaného dňa 10.4.2019 v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove.Vytlačiť
 


 
 

VZN č. 2/2019 o kronike mesta StropkovVytlačiť
 


 
 

Odpovede na nezodpovedané otázky poslancov zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove zo dňa 10. 4. 2019.Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. 3/2019 o záväznej časti zmien a doplnkov č.4 ÚPN SÚ StropkovVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove na základe § 6 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §26 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Č. 3/2019
O ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMIEN A DOPLNKOV Č.4
ÚPN SÚ STROPKOV

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.3/2019, sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.4 ÚPN SÚ Stropkov spracovaná formou záväzných regulatívov územného rozvoja územného plánu sídelného útvaru  – viď. príloha č.1.

VZN stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia územného plánu mesta, stanovuje podmienky pre územný rozvoj územného plánu mesta, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

V Stropkove dňa 14.4.2019                                                                                                  

Primátor mesta
      Stropkov

Neoddeliteľná príloha VZN:

1 x návrh záväznej časti zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja – Zmeny a doplnky č.4 územného plánu sídelného útvaru Stropkov.


 
 

Oznámenie o doručení zásielky - Ján VrabeľVytlačiť
 

Oznámenie o doručení zásielky Mesto Stropkov, Mestský úrad v Stropkove, Hlavná 38/2. V súlade s $ 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Jána Vrábeľa, bytom Stropkov, že mu bol doručený poštový poukaz na výplatu.


 
 

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v StropkoveVytlačiť
 

Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2019 (streda) o 13.00 h v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove


 
 
Položky 1-10 z 548

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup
ÚvodÚvodná stránka