Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Oznámenie o doručení zásielky Matej BerežnýVytlačiť
 

Oznámenie o doručení zásielky Mesto Stropkov, Mestský úrad v Stropkove, Hlavná 38/2 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Mateja Berežného, bytom Stropkov, že mu má byť prostrednictvom Slovenskej pošty doručená úradná zásielka do vlastných rúk.


 
 

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisieVytlačiť
 

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Oznámenie

V zmysle § 11a ods. 2 pís. c) Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčák vymenoval Ing. Marián Vašša za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie mesta Stropkov pre voľby do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010.
 

Kontakt na zapisovateľa:
0903 741369
mvass@stropkov.sk


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Dodávka a osadenie prvkov na fitness park -workoutové ihrisko v meste Stropkov.Vytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9, ods. 9, Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Stropkov, Mestský úrad
Sídlo: Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Zastúpený: JUDr. Ondrejom Brendzom – primátorom mesta
IČO: 00331007
DIČ: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Stropkov
Číslo účtu: 27328612/0200

2. Predmet zákazky:
Stavebné práce: „Dodávka a osadenie prvkov na fitness park – workoutové ihrisko“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45236210-5

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie a osadenie prvkov na fitness park – workoutové ihrisko na
ulici Hrnčiarskej v Stropkove.

Fitness park má pozostávať z prvkov:
- zostava na kombinované posilňovanie rúk,
- zostava na posilňovanie nôh,
- simulátor lyžovania,
- bradlá,
- lavičky na posilňovanie brušného svalstva,
- orbitrek,
- visutá hrazda,
- posilňovacie zariadenie na zadné svalové partie,
- simulátor veslovania.

Špecifikácia prvkov fitness parku je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
V prípade určitých nejasnosti je možné požiadať o vysvetlenie kontaktnú osobu.
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Dubas, vedúci Odboru výstavby a životného prostredia Č. tel. 054 4868821, 0903 741 367

4.Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie

6. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Plocha na ulici Hrnčiarskej v blízkosti jestvujúceho workoutového ihriska a detského ihriska.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 412,00 €

9. Spracovanie a predkladanie ponúk:
Ponuku spracovať podrobne v zmysle bodu 3. „Opis predmetu zákazky“ v špecifikácii určenej v prílohe č.1 a č. 2, tejto výzvy, v slovenskom jazyku.
Určiť ceny jednotlivých položiek bez DPH v zmysle výkazu výmer a cenu celkom bez DPH a s DPH, v prílohe č. 3.
Uchádzač vypracovanú ponuku vloží do obálky, ktorú uzatvorí. Na obálke uvedie adresu obstarávateľa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, kuriérom, alebo osobne. Adresa je uvedená v záhlaví ponuky.
Ďalej na obálke bude uvedený názov a sídlo uchádzača, viditeľný nápis „Neotvárať“ a označenie zákazky pod názvom „Dodávka a osadenie prvkov fitness parku – workoutového ihriska Stropkov“.

10. Podmienky účasti uchádzačov: Výpis z Obchodného registra, alebo Živnostensky list podnikania v danej činnosti.
Certifikáty typu prvkov destského ihriska, vydané autorizovanou osobou, TUV certifikáty,

11. Lehota na predloženie ponúk: 24.6.2019 do 15.00 hod.

12. Vyhodnotenie ponúk: zmluva sa uzavrie do 4.7.2019

13. Lehota plnenia: mesiac od účinnosti zmluvy o dielo.

14. Hodnotenie ponúk: Kritériom pre hodnotenie ponúk je najnižšia cena celej zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zrušiť verejné obstarávanie.

Stropkov 17.6.2019

JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta


 
 

Oznámenie o doručení zásielky - M. BerežnýVytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad v Stropkove, Hlavná 38/2 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Mateja Berežného, bytom Stropkov, že mu má byť prostrednictvom Slovenskej pošty doručená úradná zásielka do vlastných rúk.


 
 

Výzva zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Stropkov“.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení zásielky - M. HamříkováVytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad V Stropkove, Hlavná 38/2 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Moniku Hamříkovú, bytom Stropkov, že jej má byť prostredníctvom Slovenskej pošty doručená úradná zásielka do vlastných rúk.


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Andrejková ValériaVytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad v Stropkove, Hlavná 38/2 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Valériu Andrejkovú, bytom Stropkov, že jej bol doručená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláška OU PrešovVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav DankoVytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad v Stropkove, Hlavná 38/2 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Miroslava Danka, bytom Stropkov, že mu má byť prostredníctvom Slovenskej pošty doručená úradná zásielka do vlastných rúk.


 
 

Oznámenie o doručení zásielky - A. Berežný Vytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad v Stropkove, Hlavná 38/2 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje Adama Berežného, bytom Stropkov, že mu má byť prostredníctvom Slovenskej pošty doručená úradná Zásielka do vlastných rúk.


 
 
Položky 1-10 z 576

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka