Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Hlavný kontrolór mesta

gabika.jpg

 

 

Ing. Gabriela Maruščáková

Telefón: +421 54 486 8811
email: gabriela.maruscakova@stropkov.sk
Pracovisko: Hlavná 38/2,
budova A, 1. posch., č. dv. 8

 

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto využíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon a zásady kontrolnej činnosti.

Úlohy hlavného kontrolóra

 1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení bodu 1,
 2. raz za šesť mesiacov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený na úradnej tabuli mesta,
 3. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred schválením v mestskom zastupiteľstve,
 4. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, správu o kontrolnej činnosti,
 5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami získanými mestom zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,

Opravnenia hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov a iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

 1. mestský úrad,
 2.  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 3. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
 4. iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu, dotýkajúcom sa tohto majetku,
 5. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Účasť hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 1. poslanca,
 2. primátora mesta,
 3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
 4. iného zamestnanca mesta,
 5. podľa osobitného predpisu.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:

 1. vzdaním sa funkcie,
 2. odvolaním z funkcie,
 3. uplynutím jeho funkčného obdobia,
 4. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
 5. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 6. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 7. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

Voľby hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov.


 

Správy a plány kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2019

Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Stropkov k 30. 6. 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stropkov za rok 2018.

Správa z finančnej kontroly. Tvorba a použitie sociálneho fondu na MsÚ Stropkov za rok 2016

Správa o výsledku kontroly dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru na MsÚ Stropkov za rok 2016.

Správa z finančnej kontroly zahraničných cestovných príkazov za rok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly Mestská knižnica Stropkov, Hlavná 3, 091 01 Stropkov

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly Mesto Stropkov – Mestská polícia Stropkov

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia a použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poukázaných príjemcovi dotácie – KM SYSTÉM s.r.o. za rok 2016

Správa z finančnej kontroly evidencie dlhodobého majetku mesta Stropkov za rok 2015

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly Mesto Stropkov – ZUŠ Františka Veselého, Športová 833/4, 091 01 Stropkov

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia a použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poukázaných príjemcovi dotácie – KM SYSTÉM s.r.o. za rok 2015

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly Mesto Stropkov – MsÚ Stropkov

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly Mesto Stropkov – FAUNA Centrum voľného času v Stropkove Konštantínova 5, 091 01 Stropkov

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly Mesto Stropkov – Materská škola. A. Hlinku 1762/27. Stropkov

Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia a použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poukázaných príjemcom dotácií za rok 2014

Správa výsledkoch následnej finančnej kontroly MŠK TESLA Stropkov, s.r.o. v MšK TESLA STROPKOV, s.r.o.

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka