Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Jarmok 2019

MESTO STROPKOV
organizuje v dňoch 2.8. - 4.8.2019
25. ročník Stropkovského jarmoku

Plagat SJ2019 A1.jpg

1. Miesto konania: Stropkov - Hlavná ulica (v časti od mestského úradu po Krátku ulicu), Námestie SNP.

2. Usporiadateľ jarmoku: Mestský úrad Stropkov

3. Výdaj povolení a prideľovanie jarmočných miest: od 3.6.2019 denne v čase 8.00 - 11.30  a 12.30 - 15.30 h na Mestskom úrade v Stropkove kanc. č.45

4. Poplatky.

           4.1. Druhy poplatkov:

           1. Prenájom miesta - bežný tovar         - 25 € / m (každý začatý bm)

           2. Prenájom miesta - predaj alkoholu   - 85 € / m (každý začatý bm)

           3. Elektr. prípojka                                 - 80 € / stánok

           4. Vodovodná prípojka                         - 35 € / stánok

           5. Parkovanie auta za stánkom            - 10 € / stánok

           6. Tovar pred stánkom                          - 10 € / stánok

           7. Poplatok za vystavené automobily   - 50 € /auto

Na jednom predajnom mieste je možné prevádzkovať len 1 predajný stánok s 1 elektr. a vodovodnou prípojkou.

Usporiadateľ neposkytuje z uvedených poplatkov žiadne zľavy (napr. ZŤP, dôchodcovia a pod.).

4.2. Spôsob úhrady:

Poplatok za predajné miesto je možné uhradiť:

a) prevodným príkazom na č.ú. 2402913354/0200 VÚB ex. Stropkov               

     IBAN: SK5302000000002402913354, swiftový kód: SUBASKBX

     Konšt.symbol: 0558

     Variabilný symbol: IČO, resp. dátum narodenia

     Doplňujúce údaje: Meno a priezvisko

b) poštovou poukážkou

c) v hotovosti na Mestskom úrade v Stropkove

              Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 26.7.2019.

              Pri všetkých troch spôsoboch úhrady je záujemca záväzne zaevido­vaný až po úhrade poplatku a predajné miesto je prideľova­né podľa poradia platieb.

              Miesto predaja si môže vybrať záujemca aj osobne na orientačnom pláne jarmoku na Mestskom úrade v Stropkove č.dv. 45 za predpokladu neporušenia pravidla o prideľovaní miesta podľa poradia úhrad.

Účastníci jarmoku po zaplatení poplatku obdržia:

               1. Povolenie na predaj

               2. Registračný štítok na umiestnenie stánku a zariadenia

               3. Dopravné povolenie k zásobovaniu, odstaveniu vozidiel, informácie o                             napojení na siete a pod.

4.3. Zrušenie účasti

              Záujemcovi bude vrátená suma pri zrušení účasti

              a) do 19.7.2019 do 16.00 h - 80 % z uhradenej sumy

              b) do 26.7.2019 do 16.00 h - 50 % z uhradenej sumy

  5. Predajné stánky, resp. iné predajné zariadenia možno umiestniť v priestore jarmoku podľa pokynov usporiadateľa v piatok 2.8.2019 od 6.00 hod. na základe povolení a registračného štítku na zaujatie jarmočného miesta.

  6. Zariadenia atrakcií a lunaparkov možno umiestniť v určených priesto­roch na základe povolenia od usporia­dateľa.

  7. Predajná doba v stánkoch počas jarmoku sa stanovuje:

           Piatok            2.8.2019     8.00 h - 21.00 h

           Sobota           3.8.2019     8.00 h - 21.00 h

           Nedeľa          4.8.2019     8.00 h - 14.00 h

      Slávnostné otvorenie XXV. Stropkovského jarmoku sa uskutoční v piatok 2.8.2019 o 15.00 h. Účastníkom, ktorí prejavia záujem, sa v 1. a 2. deň mô­že predĺžiť predajná doba najviac do 22.00 hod. (stánky s občerstvením do 24.00 h). Usporia­dateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu jarmo­ku zmeniť predajnú dobu, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

  8. Zúčastnení podnikatelia a organizácie, ktorí obdržali povolenie na prevádzku, sú povinní postaviť svoje stánky a zariadenia výhradne na mieste určenom usporiadateľom a musia sa riadiť jeho pokynmi. V opačnom prípade im usporia­dateľ neumožní predávať tovar alebo vykonávať činnosť.

  9. Všetky stánky a zariadenia je majiteľ (prevádzkovateľ) povinný označiť registrač­ným štítkom od usporiadateľa, ktorý sám vyplní (okrem registr.čísla) a umiestni ho na dobre viditeľnom mieste.

10. Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne pripravené do 8.00 h v dňoch 2.8.-4.8.2019.

      Usporiadateľ si vyhradzuje právo znova prideliť už zakúpené predajné miesto, ak pôvodný záujemca nezrušil účasť ani nezaujal zakúpené miesto do 11.00 h. Prípadné zdržanie je možné oznámiť na tel.čísle 054 4868820.

       Zásobova­nie stánkov počas predajnej doby cez areál jarmoku nebude dovole­né pre veľký pohyb ľudí. Napoje­nie na siete si zabezpečuje prevádz­ko­vateľ (majiteľ) vlastnými prostried­kami podľa usmernení uspo­ria­da­te­ľa. Pre stánky s občerstvením usporiadateľ zabezpečí rozvod pitnej vody hadicami a výpustnými ventilmi a zároveň poskytne možnosť napojenia na rozvod elektriny po zaplatení príslušných poplatkov.

11. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby do začiatku pre­dajnej doby (čl.7) boli komunikačné priestory pre kupu­jú­cich voľné a bez prekážok.

12. Podnikatelia a organizácie zodpovedajú za správnu cenotvorbu v súlade s platnými predpismi. Podnikatelia a organizácie musia mať v stánkoch u  svo­jich zodpovedných zástupcov potrebné dokla­dy oprávňujúce ich k obchodnej činnosti. Osobitne upozor­ňu­jeme pre­dajcov potravinárskych výrob­kov a plodín, úžitkovej keramiky, hračiek a detskej bižutérie, drogistického tovaru a kozmetiky a pod., aby si zabezpečili potrebné súhlasy štátnych orgánov k predaju takýchto tovarov, atesty alebo iné potrebné dokla­dy osved­čujúce hygienickú, resp. inú nezávadnosť ponúkaných tova­rov verejnosti.

13. Ponúkané tovary musia byť označené cenovkami, u pohyblivých atrakcií musí byť na viditeľnom mieste vyznačená doba jednej jazdy a cena za jednu jazdu. Osoby, u ktorých osobitné predpisy vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz alebo iné doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať ich na požiadanie oprávnených orgánov.

14. V rámci verejného ozvučenia jarmočného trhu môže predávajúca firma propagovať svoje výrobky. Propagáciu zabezpečí organizač­né stredisko za poplatok 3 € /min. Počas jarmoku nie je povolené propagovať výrobky vlastnou zosilňovacou technikou.

15. Propagáciu vlastných výrobkov alebo činností podľa dohody zabez­pe­čí záujemcom Mestský úrad v Stropkove za úplatu.

16. Podnikatelia a organizácie sú povinní zabezpečiť svoje stánky a za­ria­de­nia tak, aby nedošlo k požiaru, inej škode alebo ublíženiu na zdraví ich samotných alebo iných osôb.

17. Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie si zabezpečujú podnikatelia a organizácie na vlastné náklady a zodpovednosť.

18. Možnosti ubytovania v meste sú v hoteli Ondava (054 7424200), v penzióne U Pepina (0907 990498, 0905 643538, 0905 346372), v penzióne Poľovníček (0903 908250) a v penzióne Nezábudka (0910 924895). Orga­nizá­tor ubytovanie nezabezpečuje.

19. Po ukončení jarmočného predaja dňa 4.8.2019 najneskôr do 14.00 h sú povinní všetci prevádzkovatelia (majitelia) stánkov a zariadení opustiť pridelené priestory. Predajcovia stánkov s občerstvením sú povinní ukončiť predaj a vypratať prenajaté miesto do 10.00 h. Predtým sú však všetci predajcovia povinní tieto priestory vyčistiť najmä od svojho vlastného odpadu a odpadu spojeného s predajom ich tovaru. Za znečistené a neupratané priestory bude mestský podnik Služba účtovať poplatok do výšky nákladov na vyčistenie priestoru.

20. Organizátor si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch riešiť sporné záležitosti počas jarmoku spôsobom nad rámec týchto organizačných pokynov v zmysle platných VZN mesta Stropkov a zákonov SR.

21. Organizátor nezodpovedá za osobné veci, tovar i ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov jarmoku.

22. Podnikateľov a organizácie prevádzkujúce stánky s občerstvením upozorňujeme na povinnosť mať povolenie na takúto činnosť od príslušného orgánu na ochranu zdravia v mieste svojho trvalého bydliska, ktoré je povinný predložiť na požiadanie organizátorov, resp. kontrolných orgánov.

 
Zároveň upozorňujeme na novozavedenú povinnosť používania jednorazového ekologického riadu (poháre, taniere, tácky, príbory)!
Pri nedodržaní tejto podmienky bude predávajúcemu zrušené povolenie na predaj bez vrátenia poplatku za predajné miesto!

 

                                                                                     Mesto Stropkov                                                                                                                      usporiadateľ

 

Kontaktná adresa: Ing. Ladislav Dubas, Vladimír Regrút, Kamila Vašková                                                              MsÚ Stropkov, tel. 054 4868820, 054 4868802,
                              fax 054 4868805
                              https://www.stropkov.sk/jarmok-2019.html         
                              mailto:jarmok@stropkov.sk


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka