Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Mestská polícia

MESTSKA POLICIA.jpg

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesené mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestskú políciu riadi náčelník, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. Mestskú políciu tvoria jej pracovníci, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Kontakt:

Názov: Mestská polícia Stropkov
Adresa: Nový riadok 326/1, Stropkov
Mobil: +421 917 86 88 88
Telefón: +421 54 486 88 88
e-mail: mestskapolicia@stropkov.sk
Náčelník: JUDr. Marián Harmada
Pracovníci: Juraj Lehocký, Milan Harvilko, Peter Šimko, Kamil Lehocký, Slavomír Kmiť

Popis činnosti:

Základné úlohy podľa § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov:

Mestská polícia:

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste a jeho priľahlých častiach,
 • spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste a jeho priľahlých častiach,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh, a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

 

Mestská polícia radi a informuje

Deti a mládež

Medzi vstupné drogy sa obyčajne zaraďuje alkohol, tabak a marihuana. Slovensko patri medzi krajiny, v ktorých sú prvé dve drogy tolerovanými, legálnymi a možno povedať aj „ preferovanými.“

ALKOHOL je ťažkou a zákernou, pomaly pôsobiacou drogou. Jeho nadmerná konzumácia zapríčiňuje :

 • odumieranie mozgových buniek,
 • cirhózu pečene, v ťažších prípadoch jej rakovinu,
 • žalúdočné ťažkostí až krvácanie žalúdka,
 • vznik depresií niekedy vyvolávajúcich až pokus o samovraždu,
 • zmeny správania,
 • nekoordinovanosť pohybov,
 • že opakované pitie môže viesť zároveň k závislosti,
 • že alkohol často pôsobí aj ako stimulačný prvok k páchaniu rôznej trestnej činnosti.

 

TABAK je v Európe známy už celé storočia. Do Británie ho prvýkrát priviezli z Ameriky v roku 1565. Jeho účinky sú pomalšie a neprejavujú sa tak dramaticky ako u alkoholu a tvrdých drog, avšak pre rozšírenosť fajčenia sú pre spoločnosť mimoriadne.

Každý predajca tabakových výrobkov je povinný odoprieť ich predaj osobám mladším ako 18 rokov.

FAJČENIE spôsobuje :

 • ochorenie pľúc ( odborníci tvrdia, že až tretinu všetkých úmrtí na rakovinu pľúc zapríčiňuje fajčenie ),
 • chronickú bronchitídu,
 • srdcový infarkt,
 • rakovinu hrtana, pažeráka, močového mechúra, pankreasu, obličiek,
 • sfarbenie zubov a prstov do žlta,
 • rýchlejšiu tvorbu vrások.

 

MARIHUANA prichádza na trh najčastejšie vo forme sivozelených až zelenohnedých fragmentov  listov  rastliny  pod  názvom  konopa  siata  ( canabis sativa ). Fajčenie marihuany ( kanabisu )  spôsobuje :

 • choroby dýchacieho ústrojenstva vrátane rakoviny pľúc,
 • to, že túžba po sexe sa zvyšuje, ale sexuálny výkon znižuje,
 • impotenciu pri dlhodobom užívaní,
 • to, že stres a obavy neznižuje, len otupuje,
 • že už jedno užitie môže ovplyvniť myslenie, reflexy a telesné funkcie na tri aj viac dní,
 • poškodenie pamäte, vnímania a pohybových schopností,
 • poruchy spánku, nespavosť,
 • závislosť, prípadná abstinencia spôsobuje nevoľnosť, hnačku, podráždenosť, nespavosť.

 

Dospelých a seniorov

Pri ochrane svojho života, zdravia a majetku je opatrnosť stále na mieste. Preto :

 • pri návštevách ľudí, ktorí sa predstavia, resp. vydávajú za pracovníkov rôznych firiem, poisťovní, sociálnych zariadení a pod. buďte opatrní,
 • je potrebné overiť si totožnosť týchto osôb, ktoré vpúšťame do bytu ( domu ), vypýtať si od nich  občiansky preukaz ( identifikačnú kartu ) alebo iný doklad totožnosti, prípadne poverenie inštitúcie, ktorá ich poverila činnosťou,
 • nenechávať takéto osoby bez dozoru v byte ( miestnosti ) v žiadnom prípade,

 

V prípade, že odchádzate napr. na dovolenku alebo na dlhšiu dobu opúšťate byt alebo dom

 • neoboznamujte neznámych ľudí so svojím zámerom,
 • o vašej neprítomnosti by mali vedieť iba vaši rodinní príslušníci a prípadne súsed, ktorému dôverujete,
 • cenné veci ( peniaze, šperky ) dobre uschovajte či už do bezpečnostných schránok, trezorov, bankových ústavov,
 • svoje cenné veci ( elektronika, cenné zbierky ) majte zdokumentované ( výrobné čísla, fotodokumetácia a pod.),
 • susedov, ktorým dôverujete poproste, aby občas skontrolovali byt, vybrali poštovú schránku, občas otvorili okná a pod.,
 • pred odchodom nezaťahujte žalúzie, závesy,
 • ak je to možné, je potrebné využiť elektronické zariadenie, ktoré v nastavených časoch rozsvieti svetlo v byte, resp. zapne rádioprijímač, televízny prijímač a pod.,
 • nenechávajte kľúče od bytu na všeobecnej známom mieste ( pod kvetináčom, rohožkou, na parapete okná a pod. ),
 • nezabudnite si byt alebo dom patrične poistiť.

 

Vo všeobecnosti platí, že starší ľudia ( senióri ) sú viac dôverčivejší ako mladšia generácia. Aj tu však platí praxou overená teória : „ dôveruj, ale preveruj .“ Aj  preto  starší ľudia, najmä ak sa jedná o osoby osamelé, by nemali :

 • vpúšťať do bytu neznáme osoby, ktoré sa pod nejakou zámienkou domáhajú vstupu. V takom prípade je potrebné si prizvať napr. suseda.

 

Rodičov

Rodičia by mali pestovať u svojich deti určité návyky, ktoré by viedli k tomu, aby :

 • deti nenosili kľúče od bytu na viditeľnom mieste,
 • nehovorili neznámym osobám kde bývajú, kde pracujú ich rodičia, či sú rodičia doma, kedy sa vrátia a pod.,
 • neotvárali dvere bytu, ale ani vchodové dvere obytného domu neznámym osobám,
 • im deti oznámili kde sú, čo robia, s kým sú, kedy sa vrátia,
 • im okamžite oznámili ak ich niekto obťažuje, a to či už na ulici, v škole a pod.,
 • si dávali pozor na svoje veci, či sú to už bicykle, tašky, mobilné telefóny atď.,
 • po zotmení neostávali vonku samé bez dozoru,
 • ak majú vonku nejaký problém, aby sa s dôverou obrátili na nich a nie na niekoho cudzieho,
 • sa vyvarovali cestovania autostopom.

 

Všetkých

Stará ľudová múdrosť hovorí, že „ príležitosť robí zlodeja. „ Preto by sme mali dodržiavať aspoň niekoľko pravidiel, aby sme im tieto príležitosti  čo najviac sťažili

 • pri nákupoch peňaženku nenechávajte viditeľne v kabelke, nákupnej taške, na pulte, nenoste ich ani v priehľadnej plastovej taške,
 • nákupné tašky, kabelky, peňaženky nenechávajte voľne položené,
 • kabelku , tašku noste uzatvorenú tak, aby prípadný zlodej sa nemohol nepozorovane dostať k jej zapínaniu,
 • pamätajte, že tzv. vreckoví zlodeji využívajú pre svoju „ prácu „ najmä prostredie, kde sa nachádza veľa ľudí, kde dochádza k fyzickým kontaktom, t.j. v obchodoch, nákupných strediskách, autobusoch, vlakoch a pod.,
 • pamätajte, že vreckoví zlodeji zneužívajú na túto činnosť aj maloleté detí, ktoré sú v tomto smere „ veľmi šikovné „,
 • pamätajte, že vreckoví zlodeji môžu pracovať aj v skupinách, kde jeden člen odpúta vašu pozornosť, ďalší vás okradne a ďalší s korisťou ujde,
 • nikdy neotvárajte peňaženku v prítomnosti neznámych osôb,
 • dávajte si pozor aj v peňažných ústavoch pri vyberaní hotovosti, či nie ste objektom pozornosti podozrivých osôb,
 • ak už príde ku krádeži peňazí, ale najmä dokladov ( občiansky preukaz, identifikačná karta, cestovný pas, vodičský preukaz, kreditná karta a pod. ), bez meškania vykonajte opatrenia na ich zablokovanie, t.j. oznámte ich krádež, resp. stratu na príslušných inštitúciách, aby ste zabránili ich zneužitiu.

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka