Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Svidník – „profesionálny náhradný rodič“Vytlačiť
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: DeD SK 2018/06
Kraj: Prešovský
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Detského domova Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník vyhlasuje

Názov pracovnej pozície:profesionálny náhradný rodič – domácka práca § 52 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a § 52 ods. 1 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: trvalý alebo obvyklý pobyt profesionálneho rodiča, miesto naviazané na výkon starostlivosti o dieťa, Detský domov Svidník (vrátane jeho prevádzok)
Hlavné úlohy: starostlivosť o zverené dieťa/-ti vo svojom domácom prostredí
Termín nástupu: čo najskôr

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: podľa § 52 ods. 2 Zákona č. 305/2005 Z. z. a podľa § 15 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mzdové ohodnotenie: 672 €
Jazykové znalosti: vítané
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s Internetom
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, flexibilita, empatia, tvorivosť, komunikatívnosť, sociálne zručnosti, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia), dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Dohovor o právach dieťaťa

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón: 054/ 752 2851
E-mail: riaditel@detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV PRE PRIHLÁSENIE SA NA PRACOVNÚ POZÍCIU:
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedeným čísla výberového konania,
b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
d) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a náležitosti zhodnotenia tejto prípravy,
e) profesijný štruktúrovaný životopis s fotografiou s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
f) výpis z registra trestov vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,
g) písomný súhlas partnera na výkon PR,
h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
j) motivačný list,
k) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA:
1) Vstupný ústny pohovor.
2) Návšteva uchádzača v jeho domácom prostredí (len v prípade, ak vyhovie pri vstupnom ústnom pohovore).
3) Psychologické vyšetrenie zamerané na osobnosť uchádzača, jeho psychologické predpoklady vykonávať povolanie profesionálneho rodiča a na diagnostiku kontraindikácií k vykonávaniu danej činnosti.
a) Potrebnú diagnostiku prostredníctvom štandardizovaných psychologických diagnostických metód vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia (klinický psychológ) alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia s platnou licenciou na vykonávanie takejto psychologickej činnosti. Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v textovej časti posudku so záverom, v ktorom uvedie, či je uchádzač psychicky spôsobilý, resp. nespôsobilý pre prácu profesionálneho rodiča. Psychologické vyšetrenie si zabezpečuje uchádzač o pracovnú pozíciu samostatne. Kontraindikácie psychickej spôsobilosti uchádzača sa nachádzajú v prílohe č. 2 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z.
b) Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doložiť na výberovom konaní alebo v čo najkratšej dobe po jeho uskutočnení (najneskôr do 10 kalendárnych dní).

Termín doručenia žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 27.12.2018 (vrátane). V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti! Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Foto: Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Svidník – „profesionálny náhradný rodič“


 
 

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria

webygroup
ÚvodÚvodná stránka