Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Zámer na odpredaj pozemku - MUDr. JakubovVytlačiť
 

Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
odbor organizačný a správy majetku


 

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO 331007,

v súlade s uznesením č. 85 zo  6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove konaného dňa  19.06.2019, zverejňuje :

Zámer:

na odpredaj novovytvoreného pozemku

  1. KNC 399/39 orná pôda vo výmere 27 m2 vytvoreného z časti pozemku KNC č.399/1 orná pôda vo výmere 2138 m2, v kú. Stropkov, zapísaného na LV č. 1 v podiele1/1, na základe vypracovaného geometrického plánu č. 59/2019, ktorý vypracovala firma GEODÉZIA M,  Ing. Bc. Radovan Motyka, Námestie SNP č.1, 091 01 Stropkov, IČO: 37 771 416, zo dňa 28.05.2019, úradne overeného 31.05.2019,
  2. KNC 399/40 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 vytvoreného z časti pozemku KNC č.399/26 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2, v kú. Stropkov, zapísaného na LV č. 1 v podiele 1/1 a z časti pozemku KNC č. 486/40 ostatná plocha  vo výmere 1309 m2, v kú. Stropkov, zapísaného na LV č. 1 v podiele1/1 na základe vypracovaného geometrického plánu č. 59/2019, ktorý vypracovala firma GEODÉZIA M,  Ing. Bc. Radovan Motyka, Námestie SNP č.1, 091 01 Stropkov, IČO: 37 771 416, zo dňa 28.05.2019, úradne overeného 31.05.2019,

v prospech MUDr. Martina Jakubova, Chotčanská 85/3, 091 01 Stropkov jeho  manželky

MUDr. Ingrid Jakubovej, rod. Schlosserovej, Chotčanská 85/3, 091 01 Stropkov, do ich bezpodielového spoluvlastníctva, v podiele 1/1, za kúpnu cenu 368,52 €, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

b) určuje

že pri predaji novovytvorených pozemkov KNC 399/39 orná pôda vo výmere 27 m2 a KNC 399/40 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2, k. ú. Stropkov, z majetku mesta Stropkov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadatelia sa o tieto novovytvorené pozemky  dlhodobo starajú, kosia a  spolu s manželkou sú podielovými spoluvlastníkmi priľahlých pozemkov, ktoré tvoria prístup k ich nehnuteľnostiam. Mesto Stropkov tieto pozemky dlhodobo nevyužíva a má náklady na kosenie a údržbu.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru organizačného a správy majetku MsÚ v Stropkove ( č. dverí 22,23) 

Ing. František Hurný
vedúci odboru


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka