Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Sanktuárium - Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Foto: Sanktuárium Najsvätejšieho Tela Pána

V rokoch 1332 – 1337 bol vytvorený súpis pápežských desiatkov, v ktorom sa stropkovský kostol neuvádza, čo značí,že buď neexistoval alebo nemal farára. No neexistencia stropkovského kostola je vylúčená. Jednou z možností môže byť aj to, že sa do Stropkova nedostali pápežskí kolektori. Zriedkavý zápis o stropkovskom kostole je z roku 1474 v testamente akéhosi mešťana z Košíc. Ako dekanský kostol Vranovsko – stropkovského dištriktu Jágerského biskupstva je doložený v listinách z rokov 1492 – 1496. Do tohto dištriktu patrilo 29 farských kostolov spolu s kostolmi v Chotči, Breznici, Brusnici, Turanoch a iných. Zo začiatku 14. storočia máme doloženú najstaršiu časť dnešného farského kostola, ale prieskumy naznačujú, že pod týmto kostolom doloženým zo 14. storočia musel existovať ešte jeden starší kostol, o ktorom dodnes nemáme žiadne správy. Z obdobia stredoveku nepoznáme duchovné patrocínium tohto kostola. Predpokladá sa, že ide o patrcínium sv. Anny alebo Panny Márie. Prvý známy stropkovský farár Michal, sa objavuje v listine z roku 1518.

Foto: Reliéfna renesančná tabuľa z roku 1661

Reliéfna renesančná tabuľa z roku 1661

 

Murovaný farský kostol je umiestnený v strede mesta, na miernej vyvýšenine, v areáli bývalého hradu. Objekt je pozdĺžnou osou orientovaný v smere V-Z, so severne k svätyni pristavanou sakristiou a južne k svätyni pristavanou hranolovou vežou. Prestavba veže bola vykonaná v roku 1593. Na jej južnej strane sa nachádza kópia reliéfnej renesančnej tabule z roku 1661, na ktorej je vyobrazený Žigmund Petho kľačiaci pred Pannou Máriou. Kostol bol vybudovaný v 14.-15. storočí a obnovený v 17. storočí. V priebehu 19. storočia bol kostol staticky zabezpečený (oporné piliere) za použitia stavebného materiálu z deštruovaného hradu. Na prelome 19. a 20. storočia bola západne k lodi pristavaná vstupná predsieň s balkónom a potom bolo ešte orátorium na poschodí sakristie arkádami otvorené do svätyne. V priebehu  20. storočia bol objekt len opravovaný, naposledy v období rokov 2000 - 2002. Rímskokatolícky farský kostol predstavuje trojloďový obdĺžnikový objekt s južne pristavanou vežou, polygonálnym záverom múru presbytéria, prístavbou sakristie k severnému múru svätyne a západne k lodi pristavanou vstupnou predsieňou.  Hlavný vstup do kostola vedie zo západnej strany, cez vstupnú predsieň, bočné vstupy vedú zo severnej strany a východu (cez sakristiu). Južne pristavaná veža má samostatný vstup zo západnej fasády. Svätyňa má rebrovú klenbu, ostatné priestory majú mladšie valené klenby. Farský kostol je významným reprezentantom neskorogotického umenia na Slovensku s  hodnotnými renesančnými a barokovými prvkami a zároveň je jedným z mála hradných kostolov (pôvodnou súčasťou opevnených celkov – typu Kremnica, Banská Bystrica) v priestore východného Slovenska. Okrem architektonických hodnôt sa objekt vyznačuje nehmotnými hodnotami, spočívajúcimi vo svedectve o duchovnom živote na území severozápadného Zemplína . Sakrálny objekt je zároveň významnou súčasťou historického urbanizmu mesta.

Foto: Rok na schodisku datujúci prestavbu veže

Rok na schodisku datujúci prestavbu veže

 

Foto: Kostol

Kostol a kaštieľ

 

Panna Mária mala odjakživa v Stropkove silný základ. Jej motív sa nachádza na najstarších pečatiach z rokov 1502, 1547, 1570 a 1619. Môžeme sa len domnievať, či v období stredoveku bol stropkovský kostol zasvätený práve jej. Motív Panny Márie sa nachádza aj na gotickej Monštrancii z roku 1527. V roku 1661 bola vyhotovená reliéfna renesančná tabuľa umiestnená na južnej strane kostolnej veže. Ústredným výjavom uvedenej tabule je Immakulata v oblakoch stojaca na polmesiaci a držiaca v ľavej ruke dieťa a v pravej žezlo. Pred postavou Panny Márie kľačí Žigmund Pethő so zopnutými rukami a pri jeho nohách je v oválnom rastlinnom ráme erb rodiny Pethö. Z jeho úst vychádzajú slová: „Pod tvoju ochranu“.. Práve Žigmund Pethő sa zaslúžil o to, že sa Stropkov stal NAJSTARŠÍM PÚCNICKÝM MIESTOM na SLOVENSKU, kde sa uctieva Panna Mária Škapuliarska.

Foto: Kostol a kaštieľ z roku 1914  Foto: Kostol a kaštieľ z roku 1914

Kostol a kaštieľ z roku 1914

 

Aby sa zvýraznila mariánska úcta v Stropkove Žigmund Pethö v spolupráci s pátrom Filipom, generálom Radu bosých bratov Panny Márie z hory Karmel, založil pri stropkovskom farskom kostole Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej. Zvláštnu Bulu o tejto skutočnosti vydal pápež Klement IX. dňa 11. mája 1669 v Ríme. Zmienka o tejto bule je v prvej známej kanonickej vizitácii z roku 1749, ktorú vykonal jágerský biskup František Barkóci. Vizitácia spomína bohatú materiálnu základinu tohto Bratstva a skutočnosť, že sa v Stropkove každoročne 16. júla schádza veľké množstvo veriaceho ľudu, lebo v ten deň tu možno získať plnomocné  odpustky.

Foto: Kostol zničený 1. svetovou vojnou  Foto: Zničený kostol 1. svetovou vojno

Zničený kostol 1. svetovou vojnou

 

Kostol bol počas 1. svetovej vojny čiastočne zdevastovaný a na jeho obnovu prispel známy americký bankár a rodák z Okrúhleho (okres Svidník) Michal Bosák.

  Foto: Rekonštrukcia kostola

Rokonštrukcia kostola

 

V interiéri kostola sa nachádzajú krásne historické pamiatky. Jednou z nich je gotická monštrancia, ktorá je jedna z mála najkrajších a najvzácnejších pamiatok. Podľa najnovších informácií vieme, že stropkovskú monštranciu v roku 1501 pozlátil akýsi magister Pavol z Levoče. V kostole sa nachádza aj gotická krstiteľnica z 15. storočia, ktorá je jednou z najkrajších na Slovensku. Interiér kostola zdobia aj 3 oltáre. Bočné sv. Anny a Panny Márie Škapuliarskej a hlavný barokový oltár z 18. storočia. Okrem nich môžeme v kostole nájsť aj mortuárium zo 17. storočia s erbom rodu Petho. Ide o akýsi náhrobný kameň rodu Petho z Gerše, ktorého členovia a majitelia panstva sú pochovaný v krypte pod farským kostolom.

Foto: Interiér kostola – vľavo oltár Panny Márie Škapuliarskej, vpravo oltár sv. Anny a hlavný barokový oltár z 18. storočia. Na fotke ešte existujúca kazateľnica

Interiér kostola – vľavo oltár Panny Márie Škapuliarskej, vpravo oltár sv. Anny a hlavný barokový oltár z 18. storočia. Na fotke ešte existujúca kazateľnica

 

Kostol je dnes zasvätený Najsvätejšiemu Kristovmu Telu a Krvi a v roku 2011 bol kostol povýšený na Diecéznu svätyňu.

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je od 7. marca 1963 v evidencii národných kultúrnych pamiatok na Slovensku NKP, č. ÚZPF 244/1

Zdroje:

  • Pamiatkový úrad SR
  • BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80-901392-5-6.
  • ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce: Občianske združenie Zemplínska spoločnosť, 2001, s. 760, ISBN 80-968579-1-6.

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka