Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove na základe IV. hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 odsek 1 písmeno c) a § 11 odsek 4 písmeno k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy  vyhlásenej Radou Európy dňa 15.10.1995

s c h v a ľ u j e

Štatút mesta Stropkov

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Štatút mesta Stropkov (ďalej len „štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, ceny mesta a ceny primátora.

2. Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta  Stropkov
(ďalej len „mesta“).

Článok 2

Postavenie mesta

1. Mesto má podľa osobitných právnych predpisov postavenie administratívno-správneho sídla okresu Stropkov. 1)

2. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Akékoľvek zmeny územia mesta možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

3. Mesto spolupracuje pri plnení úloh samosprávy s podnikateľskými subjektami, právnickými a fyzickými osobami, so záujmovými združeniami obyvateľov  mesta a občanmi mesta.

4. Mesto vystupuje ako
a) koordinátor rozvoja územia,
b) regulátor rozvoja územia,
c) stabilizátor rozvoja územia.

5. Mesto je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a hmotný a nehmotný majetok eviduje a inventarizuje.

6. Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným  majetkom a s vlastnými  príjmami  za  podmienok  ustanovených  zákonom,  všeobecne  záväznými nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta.

7. Mesto môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol mestu prenechaný do užívania v súlade s platnou právnou úpravou.

8. Mesto môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov, fyzických aj právnických osôb, pokiaľ bolo k takémuto nakladaniu zmocnené právnym predpisom alebo dohodou.

9. Mesto má svoje vlastné symboly.

10. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 2)

Článok 3

Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.3)

2.Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta, má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

4. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt,4)
c) má čestné občianstvo mesta.

5. Osoby uvedené v odseku 4 tohto článku nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).

6. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

Článok 4

Samospráva mesta

1. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

2. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

3. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
a) orgánmi mesta,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.

4. Mesto pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaním mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
c) rozhoduje vo veciach mestských daní a mestských poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činností právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviska k investičnej činnosti v meste,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu,údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a mestskú verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s)  vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

5. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

6. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“); nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, sústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Článok 5

Majetok mesta

1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. 5)

2. Majetok mesta (ďalej len „majetok“) slúži na plnenie úloh mesta.

3. Majetok sa používa najmä
a) na verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy mesta.

4. Majetok, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.

5. Majetok môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti mesta -pri zakladaní nadácií, fondov a pod..

6. Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie mestský úrad v súlade s platnou právnou úpravou.

7. Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

8. Mesto a jeho orgány, subjekty s majetkovou účasťou mesta a subjekty spravujúce majetok  sú povinné hospodáriť s majetkom a majetkom vo vlastníctve štátu, ako aj vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

9. Orgány mesta, subjekty s majetkovou účasťou mesta a subjekty spravujúce majetok sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a zásadne nezmenšený zachovávať.

Sú povinné:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve v súlade s platnou právnou úpravou.

10. V majetkových veciach mesta koná v jeho mene navonok primátor mesta.

11. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové  organizácie, ako aj iné právnické osoby s majetkovou účasťou mesta.

12. Právnické osoby, s majetkovou účasťou mesta,mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju mesta.

13. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Stropkov“, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Stropkove (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“).

Článok 6

Financovanie a rozpočet

1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta (ďalej len „rozpočet“) zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

3. Príjmami rozpočtu sú najmä:
a) podiely na daniach v správe štátu,
b) výnos dane z nehnuteľnosti a výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,
c) nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku,
d) odvody z penále za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestom,
e) výnosy z prostriedkov mesta,
f) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
g) dotácie zo štátneho rozpočtu a dotácie zo štátnych fondov,
h) prostriedky štátneho rozpočtu poskytované v rámci programov schválených vládou,
i) účelové dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja, resp. z rozpočtu inej obce,
j) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta.

4. Výdavkami rozpočtu sú najmä:
a) záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestom,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, príp. s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a výdavky na úhradu výnosov z nich.

5. Medzi základné pravidlá rozpočtového hospodárenia patria najmä:
a) časové použitie rozpočtových prostriedkov,
b) účelové použitie rozpočtových prostriedkov,
c) hospodárnosť používania rozpočtových prostriedkov,
d) efektívnosť používania rozpočtových prostriedkov,
e) účinnosť používania rozpočtových prostriedkov,
f) účelnosť používania rozpočtových prostriedkov,
g) čerpanie  rozpočtových prostriedkov v súlade s výdavkovými limitmi.

6. Pred schválením je rozpočet zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

7. Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi mestami (obcami), vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.6)

8. Rozpočtové provizórium v podmienkach mesta je taký stav hospodárenia, keď nebol predložený návrh rozpočtu na schválenie alebo nebol schválený, postup upravuje osobitný predpis.7)

9. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku , o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu v súlade s platnou právnou úpravou vedie mestský úrad.

10. Mesto po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta. Záverečný účet mesta obsahuje najmä:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

11. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor.8)

Článok 7

Orgány mesta

1. Orgánmi mesta sú
a) mestské zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo“),
b) primátor mesta (ďalej len „primátor“).

2. Zastupiteľstvo a primátor majú vzájomne nepodriadené a nenadriadené postavenie.

Článok 8

Mestské zastupiteľstvo

1. Zastupiteľstvo je orgánom samosprávy mesta.

2. Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.9)

3. Počet poslancov zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta podľa osobitného predpisu. 10)

4. Funkčné obdobie zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného  zastupiteľstva na štyri roky.

5. Zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace.

6. Návrh programu zasadnutia zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta aspoň 3 dni pred zasadnutím  zastupiteľstva.

7. Zasadnutie zastupiteľstva sa neuskutoční, ak sa návrh programu zastupiteľstva nezverejní na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred jeho zasadnutím.

8. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Rozhodovanie  zastupiteľstva je vyvrcholením celého procesu posudzovania prostredníctvom mestskej rady, stálych komisií  mestského zastupiteľstva, príp. dočasných komisií a odborného stanoviska mestského úradu.

9. Zastupiteľstvo zriaďuje a ruší tieto orgány:
a) mestskú radu,
b) komisie mestského zastupiteľstva.

10. Zastupiteľstvo zriadeným orgánom určuje náplň práce.

11. Zastupiteľstvu je vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom, s majetkom štátu, ktorý užíva a s majetkom iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaním do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu 11), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, určiť rozsah zmeny rozpočtu, ktorý môže vykonávať primátor mesta,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach mesta,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,
i) určiť plat primátora a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) schvaľovať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a jeho komisií a  zásady odmeňovania poslancov,
k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
l) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
m)udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
n) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta,
o) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
p) schvaľovať predaj hnuteľného majetku nad hodnotu určenú v jednotlivých normách mesta,
q) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať jeho odmenu,
r) schvaľovať štatút mesta,
s) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

12. Zastupiteľstvo nie je oprávnené ukladať úlohy primátorovi.

13. Pravidlá rokovania zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len „nariadenia“), uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy upravuje „Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva“, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo.

Článok 9

Primátor mesta

1. Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátora volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob volieb upravuje osobitný zákon.

2. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3. Primátor nie je zamestnancom mesta, voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k mestu.

4. Primátorovi patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.

5. Primátor požíva pri výkone úloh samosprávy mesta postavenie verejného činiteľa.

6. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca zastupiteľstva,
b) zamestnanca mesta,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.

7. Primátor
a) zvoláva a vedie zasadnutia zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) uchováva vlajku mesta, pečať mesta a mestské insígnie,
f) podpisuje nariadenia mesta,
g) poveruje do 60 dní od zloženia sľubu spravidla na celé funkčné obdobie zastupovaním jedného zástupcu primátora,
h) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené zastupiteľstvu,

8. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa osobitného predpisu.12)Toto svoje rozhodnutie pred pozastavením musí prerokovať v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný.

9. Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.

10. Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený, môže zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

11. Primátor mesta vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu.

12. Primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.

13. Primátor nie je oprávnený ukladať úlohy zastupiteľstvu.

14. Mandát primátora zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
h) v prípadoch podľa článku 9 ods. 6, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením mesta.

Článok 10

Poslanci mestského zastupiteľstva

1. Poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) volia v priamych voľbách obyvatelia mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.13)

2. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením, pričom miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupiteľstva osvedčenie o zvolení, t. j. doklad o tom, že občan bol zvolený za poslanca, a že zložil zákonom predpísaný sľub.

3. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia všeobecne prospešnými záujmami mesta a jeho obyvateľov. Svoju funkciu vykonávajú v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Funkcia poslanca sa vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon poskytuje mesto poslancom odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie v súlade so zásadami odmeňovania poslancov.

5. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.

6. Výkon funkcie poslanca je verejná funkcia a jej cieľom je vykonávanie činností v záujme mesta a jeho obyvateľov.

7. Poslanec je oprávnený:
a) predkladať zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom, prednostu mestského úradu a náčelníka mestskej polície vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
8. Poslanec je povinný
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov,
e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti  zastupiteľstva.

9. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj v týchto prípadoch
a) vzdaním sa mandátu,
b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d) ak zmení trvalý pobyt mimo územia mesta,
e) ak počas jedného roku sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach zastupiteľstva,
f) zrušením mesta,
g) smrťou,
h) uplynutím funkčného obdobia,
i) v prípade ak nastane nezlučiteľnosť funkcie poslanca podľa osobitného predpisu. 14)

10. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

11. Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 9 písm. b), d) a  i) tohto článku bezodkladne písomne oznámiť mestu.

12. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej päť poslancov. Poslanecký klub zanikne, ak počet jeho členov klesne pod päť. O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.

13. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi mesta vytvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, mená, priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, alebo poverený člen klubu.

14. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

15. Poslanec v rámci prípravy na rokovanie zastupiteľstva si samostatne a nezávisle zisťuje názory, námietky a pripomienky obyvateľov mesta na jednotlivé body rokovania  mestského zastupiteľstva.

Článok 11

Zástupca primátora

1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí zastupiteľstvo. Zástupcom primátora môže byť len poslanec. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v poverení. Za výkon funkcie zástupcu primátora mu patrí odmena.

3. Zástupca primátora je vo výhradnej riadiacej a hodnotiacej pôsobnosti primátora.

4. Zástupca primátora je členom mestskej rady po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie.

5. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

6. Zástupca primátora nie je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania.

Článok 12

Mestská rada

1. Zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu (ďalej len „rada“), ktorá má 5 členov.

2. Radu tvoria:
a) zástupca primátora,
b) 4 poslanci zastupiteľstva, ktorých do rady zvolilo zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.

3. Členov rady volí zastupiteľstvo verejným hlasovaním.

4. Poslanec zastupiteľstva je zvolený za člena rady, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

5. Radu a jej členov môže zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

6. Zástupca primátora je členom rady po celé svoje funkčné obdobie.

7. V zložení rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

8. Rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

9. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

10. Rada
a) rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení zastupiteľstva,
b) rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu,
c) podieľa sa na príprave rozpočtu,
d) podieľa sa na príprave zasadnutia zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy materiálov na rokovanie zastupiteľstva,
e) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva  zastupiteľstvu a primátorovi,
f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva.

11. Rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Článok 13

Komisie mestského zastupiteľstva

1. Komisie mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisia“) zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zastupiteľstvo, za svoju činnosť zodpovedajú  zastupiteľstvu.

2. Komisia predstavuje organizačnú formu zapojenia odborníkov do pred rozhodovacej fázy činnosti zastupiteľstva.

3. Zastupiteľstvo zriaďuje svoje stále komisie, ktorých názvy, členenie, pôsobnosť, úlohy a rozsah ich činnosti, členstvo v komisiách, zásady rokovania a uznášania sa komisií podrobnejšie upravuje „Štatút komisií Mestského zastupiteľstva v Stropkove“, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo.

4. Zastupiteľstvo môže zriadiť aj dočasné komisie uznesením na splnenie konkrétnych úloh. Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí zastupiteľstvo ad hoc pre ten ktorý prípad alebo situáciu.

Článok 14

Hlavný kontrolór mesta

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo.

2. Hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo na šesť rokov.

3. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 15)

4. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

5. Hlavnému kontrolórovi  patrí plat podľa § 18c  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

6. Hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a  nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 16)

7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona. 17)

8. Kontrolnej činnosti podlieha:
a) mestský úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 18)v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

9. Hlavný kontrolór:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu § 18d  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Stropkov,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

10. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 9 tohto článku hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.

11. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

12. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí zastupiteľstva a rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

13. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

14. Výkon hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie podľa § 18a ods. 9 a ods. 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 15

Mestský úrad

1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených zastupiteľstvom.

2. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie zastupiteľstva, rady a komisií,
c) pripravuje návrhy nariadení mesta pre rokovanie zastupiteľstva,
d) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta,
e) vykonáva nariadenia mesta, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia mesta,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto,
g) vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami mestského zastupiteľstva.

3. Prácu mestského úradu riadi primátor.

4. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu.

5. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

6. Mestský úrad v Stropkove má sídlo v Stropkove, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov.

7. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, ich vzájomné vzťahy, kompetencie zamestnancov obsahuje organizačný poriadok mestského úradu, ktorý vydáva primátor.

Článok 16

Prednosta mestského úradu

1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenováva a odvoláva primátor.

2. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

3. Prednosta mestského úradu plní nasledovné úlohy:
a) vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu,
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
c) podpisuje spolu s primátorom zápisnice a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
d) zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
e) dohliada na zvyšovanie efektívnosti činnosti mestského úradu, prijíma opatrenia na racionalizáciu organizácie práce, zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta pracujúcich na mestskom úrade,
f) zabezpečuje poslancom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností.

4. V čase neprítomnosti prednostu mestského úradu zastupuje na základe písomného poverenia a v rozsahu vymedzených pôsobností zástupca určený z jemu priamych podriadených zamestnancov.

Článok 17

Mestská polícia

1. Na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora je zriadená na území mesta mestská polícia.

2. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť mestskej polície mestské zastupiteľstvo.

3. Mestská polícia sa zriaďuje a ruší všeobecne záväzným nariadením.

4. Mestská polícia má názov „Mestská polícia v Stropkove“.

5. Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenováva do funkcie na dobu neurčitú  zastupiteľstvo.

6. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

7. Mestská polícia:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím,
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva nariadenia mesta, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
f) objasňuje a prejednáva v blokovom konaní priestupky prináležiace do jej pôsobnosti podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení jeho neskorších predpisov,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) oznamuje porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Článok 18

Miestne referendum

1. Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora podľa § 13a odsek 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov,
d) zmenu označenia mesta, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

2. Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.

3. Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písmena a) a b) a odseku 2 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

4. Po vyhlásení miestneho referenda zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

5. Mesto najneskôr 15dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Oznámenie sa zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

6. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

7. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda mesto ustanoví všeobecne záväzným nariadením.

Článok 19

Zhromaždenia obyvateľov mesta

1. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta.

2. Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.

Článok 20

Spolupráca obcí

1. Mesto môže spolupracovať s inými mestami (obcami):
a) na základe zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti,
b) na základe zmluvy o zriadení združenia miest (obcí),
c) zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

2. Spolupráca mesta sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov mesta. Mestá (obce) pri vzájomnej spolupráci majú rovnaké postavenie.

3. Zmluva uzavretá za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva každého mesta (obce), ktoré je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

4. Mesto sa môže združovať s inými mestami (obcami). Združenie je právnickou osobou. Združenie miest (obcí) vzniká dňom registrácie združení miest (obcí) okresným úradom v sídle kraja.

5. Predmetom činnosti združenia mesta s inou obcou (mestom) je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky pre plnenie úloh miest (obcí), ako aj úloh vyššieho územného celku.

6. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského (obecného) zastupiteľstva každého mesta (obce), ktoré je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia sú jeho stanovy.

7. Združenie miest (obcí) sa zrušuje:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.

8. Mesto Stropkov môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

Článok 21

Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

1. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s úradmi štátnej správy, špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.) ako aj so samosprávnymi krajmi.

2. Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja mesta a na prospech mesta s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území mesta.

3. Mesto môže na uplatnenie svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva.

4. Mesto v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov a potrieb je členom Združenia miest a obcí Slovenska.

Článok 22

Symboly mesta

1. Mestskými symbolmi sú
a) mestský erb,
b) mestská vlajka, mestská zástava, štandarda primátora a mestské insígnie,
c) mestská pečať.

2. Farby mesta sú žltá, zelená a červená.

Článok 23

Mestský erb

1. Mestský erb tvoria zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúce tri zlaté ruže so zelenými stopkami.

2. Záväzné vyobrazenie mestského erbu tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3. Mestský erb sa používa:
a) na pečatidle mesta,
b) na insígniách primátora,
c) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
d) na budovách, ktoré sú sídlom orgánov mesta, zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a úradnej miestnosti primátora mesta,
e) na označenie územia mesta,
f) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov mesta,
g) na rovnošatách zamestnancov mestskej polície,
h) na označenie motorových vozidiel mestskej polície, organizácií zriadených mestom.

4. Právo použiť a používať erb mesta v iných prípadoch ako sú uvedené v ods. 3 tohto článku je viazané na súhlas primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

5. Za správne zaobchádzanie s mestským erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

6. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého mestského erbu.

Článok 24

Mestská vlajka, mestská zástava,  štandarda primátora a mestské insígnie

1. Mestská vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do 1/3 jej dĺžky. V strede zástrihu je zelený pruh, horný pruh je žltý, dolný pruh je červený.

2. Záväzné vyobrazenie mestskej vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

3. Mestskú vlajku používa primátor mesta a zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru. Mestskou vlajkou sa označuje aj budova, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadacia miestnosť zastupiteľstva a úradná miestnosť primátora.

4. Mestská vlajka sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

5. Pri používaní a vyvesovaní mestskej vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) mestská vlajka nesmie byť poškodená, zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na mestskej vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod..

6. Ak sa spolu s mestskou vlajkou vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

7. Z mestskej vlajky je vytvorená mestská zástava. Mestská zástava je vždy pevne pripojená k žrdi alebo priečnemu rahnu a nemusí byť dodržaný stanovený pomer strán.

8. Záväzné vyobrazenie mestskej zástavy tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.

9. Z mestskej vlajky je vytvorená  štandarda primátora. Štandarda primátora je vždy pevne pripojená k žrdi, je na nej obojstranne vyobrazený erb mesta a je orámovaná trikolórou vo farbách mesta (žltá, zelená, červená). Záväzné vyobrazenie štandardy primátora tvorí prílohu č. 4 tohto štatútu

10. Mestské insígnie predstavuje kovová primátorská reťaz s vyobrazením erbu mesta Stropkov. Mestské insígnie používajú podľa uváženia primátora primátor, jeho zástupca alebo poverený poslanec pri slávnostných príležitostiach. Záväzné vyobrazenie mestských insígnií tvorí prílohu č. 5 tohto štatútu.

11. Za zaobchádzanie s mestskou vlajkou, mestskou zástavou, štandardou primátora a mestskými insígniami  zodpovedá zodpovedný zamestnanec mesta pracujúci na mestskom úrade poverený prednostom mestského úradu.

Článok 25

Mestská pečať

1. Mestskú pečať tvorí mestský erb s kruhopisom „MESTO STROPKOV“.

2. Mestská pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach, napr. udelenie čestného občianstva mesta, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3. Mestskú pečať uschováva primátor mesta.

4. Záväzné vyobrazenie odtlačku mestskej pečate tvorí prílohu č. 6  tohto štatútu.

Článok 26

Ocenenia mesta

1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto ocenenia:
a) čestné občianstvo mesta Stropkov (ďalej len „čestné občianstvo“),
b) cenu mesta Stropkov (ďalej len „cena mesta“).

2. Primátor môže udeliť cenu primátora mesta Stropkov (ďalej len „cena primátora“).

3. Evidenciu o udelených oceneniach vedie mestský úrad.

4. Podrobnosti o spôsobe navrhovania udelenia týchto ocenení a udeľovania týchto ocenení upravuje všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 27

Kronika mesta

1. Mesto vedie svoju kroniku, a to v slovenskom jazyku.

2. Zápisy do kroniky dokumentujú spoločenský, politický a ekonomický vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú obecné spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).

3. Jednotlivé záznamy do pamätnej knihy zabezpečuje mestský úrad.

Článok 28

Pamätná kniha mesta

1. Návštevy významných osobností na území mesta a rôzne spoločenské udalosti na území mesta dokumentuje Pamätná kniha mesta.

2. Jednotlivé záznamy do pamätnej knihy zabezpečuje mestský úrad.

Článok 29

Používanie štátnych symbolov

1. Pred prvým a posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.

2. V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie zastupiteľstva musí byť umiestnená štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.


 

Článok 30

Pomoc obyvateľom a oprávnenia mesta pri mimoriadnych situáciách

1. Mesto poskytne obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečí prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelných pohrôm miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred takýmito udalosťami.

3. Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Mesto sa podieľa na likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom dobrovoľných hasičských zborov v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a orgánmi štátu.

5. Primátor mesta môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

6. Primátor môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak:

a) poruší všeobecne záväzné nariadenie,

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

7. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa odseku 6 tohto článku dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia všeobecne záväzného nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 6 písm. c) tohto článku. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

8. Výnos pokút je príjmom mesta.

Článok 31

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Štatút, jeho zmeny a dodatky schvaľuje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

2. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta a vnútorné normy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.

3. Tento štatút bol schválený uznesením č. 201 zo dňa 22.2.2017.

4. Štatút nadobúda účinnosť a  platnosť dňom schválenia zastupiteľstvom.

5. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút mesta Stropkov schválený Mestským zastupiteľstvom v Stropkove dňa 30.1.2003 a všetky jeho zmeny a dodatky.

 

JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta

 

1)   zák. č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
2)   čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.
3)   § 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
§ 42 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov
4) § 8 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
§ 20 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov
5)   zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
6) napr. zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8) zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite v znení neskorších zmien
9)  zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien
10) § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
11) § 20 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
12) § 12 ods. 11 a § 13 odsek 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13) zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien
14) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadená v znení neskorších predpisov
15) zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
16) zákon č.  357/2015 z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov
17) napr. zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
18) napr. zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Príloha č.1 - Mestský erb

erb_mesta.png

Príloha č. 2 - Mestská vlajka

Foto: Príloha č. 2 - Mestská vlajka

Príloha č. 3 - Mestská zástava

Foto: Príloha č. 3 - Mestská zástava

Príloha č. 4 - Štandarda primátora

Foto: Príloha č. 4 - Štandarda primátora

Príloha č. 5 - Mestské insignie

Foto: Príloha č. 5 - Mestské insignie

Príloha č. 6 - Mestská pečať

Foto: Príloha č. 6 - Mestská pečať

 


 

Štatút mesta Stropkov v pdf

statut_mesta_stropkov.pdf(730.4 kB)statut_mesta_stropkov.pdf

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka