Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Úmrtný list

Vybavuje:

Mesto Stropkov, Matričný úrad, MsÚ budová „B", prvé poschodie č. dv.: 40. 

Margita Vereščáková
Tel.: +421 54 486 8849
e-mail: margita.verescakova@stropkov.sk

Úkony matričného úradu

Úmrtný list – vystavenie dokladov po úmrtí
Vydanie duplikátu úmrtného listu
Vystavenie úmrtného listu pre občana SR zomretého v cudzine Osobitnou matrikou v Bratislave

Úmrtný list – vystavenie dokladov po úmrtí

K vybaveniu potrebujete:

 • tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením v 3 - 4 exemplároch,
 • občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR,
 • v prípade osoby mladšej ako 15 rokov jej rodný list a OP zákonného zástupcu,
 • v prípade osoby bez dokladu totožnosti – potvrdenie o pobyte z príslušného mestského – obecného úradu a jej rodný list.

Poplatok:

bez poplatku

Lehota na vybavenie:

na počkanie

Upozornenie:

Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

Zákonná úprava:

§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Vydanie duplikátu úmrtného listu

Matričný úrad v Stropkove vydá duplikáty úmrtných listov pre osoby, ktoré zomreli na území Slovenskej republiky. 

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas


Upozornenie:

 • od 1. 10. 2015 duplikát úmrtného listu občana, ktorý zomrel na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky
 • Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18
 • o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR  Nižná Šebastová, okres Prešov
 • o vydanie matričných dokladov v období od 1.10.1895 do 31.12.1906 je potrebné požiadať Štátny okresný archív vo Svidníku, Partizánska 625/12, 089 01  Svidník
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie úmrtného listu v zahraničí môže na origináli úmrtného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Stropkov


Poplatky:

5,00 € za jeden matričný doklad uhradíte v pokladni MsÚ  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Lehota na vybavenie:

na počkanie, v prípade avíza po odrevidovaní zápisu

Zákonná úprava:

§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 

Vystavenie úmrtného listu pre občana SR zomretého v cudzine Osobitnou matrikou v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu. Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte. Bližšie informácie o osobitnej matrike nájdete na www.minv.sk

K vybaveniu je potrebné:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného úmrtného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
 • vyplnený zápis o úmrtí, občiansky preukaz alebo cestovný pas nebohého

rodný list, prípadne sobášny list nebohého

Upozornenie:

 • matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie rodného listu v zahraničí na origináli rodného listu vystaveného osobitnou matrikou vyznačuje iba osobitná matrika
 • duplikáty úmrtných listov vydaných osobitnou matrikou môže vydať iba osobitná matrika. Ich vyžiadanie na osobitnej matrike si pozostalí zabezpečujú sami

Lehota:

 do 3 mesiacov od podania žiadosti

Poplatky:

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a)).

Zákonná úprava:

§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka