Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Uzavretie manželstva

Vybavuje:

Mesto Stropkov, Matričný úrad, MsÚ budová „B", prvé poschodie č. dv.: 40. 

Margita Vereščáková
Tel.: +421 54 486 8849
e-mail: margita.verescakova@stropkov.sk

Úkony matričného úradu

 • Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR 
 • Uzavretie manželstva štátneho občana SR s cudzincom
 • Uzavretie manželstva na inom než príslušnom Matričnom úrade  (na základe povolenia - DELEGÁCIE)
 • Vydanie duplikátu sobášneho listu
 • Zápis uzavretia manželstva občana SR v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave
 • Uzavretie manželstva v zahraničí
 • Sobášny obrad

Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K vybaveniu je potrebné:

 • platné občianske preukazy alebo platné cestovné pasy 
 • originály rodných listov
 • originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená
 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova
 • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenky, pri ktorých nebol určený otec
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine, tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 • štátny občan SR predkladá príslušné doklady matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

Poplatky:

Prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € v hotovosti,  v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c) 
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 € (od 1.1 . 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c) 
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200,00 €
Smernica primátora mesta Stropkov č. 1/2018,  čl. 4 ods.3 a čl. 5 ods.3 – správne poplatky vyberané mestom Stropkov

Poplatky sa hradia v hotovosti v pokladni  MsÚ

Lehota na vybavenie:

na počkanie 

Zákonná úprava:

§ 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

Upozornenia týkajúce sa sobášneho listu: 

 • v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný po obrade uzavretia manželstva
 • v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18 po predložení preukazu totožnosti
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Stropkov

 

Prílohy - Žiadosť o uzavretie manželstva je potrebné vytlačiť obojstranne.

Žiadosť o uzavretie manželstva.doc(73 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf(206 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
Poučenie pre snúbencov.pdf(68 kB)Poučenie pre snúbencov

Uzavretie manželstva štátneho občana SR s cudzincom

K vybaveniu je potrebné:

Štátny občan SR: 

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas
 • originál rodného listu
 • originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená
 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu

Cudzinec: 

 • platný cestovný pas (občan niektorého členského štátu EÚ môže predložiť aj preukaz totožnosti platný v danom štáte)
 • úradne preložený originál rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami
 • úradne preložený originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je cudzinec rozvedený – rozvedená aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • úradne preložený originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je  cudzinec vdovec – vdova aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • originál dokladu o pobyte aj s príslušnými legalizačnými doložkami
 • originál dokladu o osobnom stave aj s príslušnými legalizačnými doložkami

Upozornenie: 

 • žiadosť o uzavretie manželstva musí byť podaná na matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva
 • doklady o spôsobilosti na uzavretie manželstva, o pobyte a o osobnom stave nesmú byť v deň uzavretia staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich vydania
 • všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom  na územní SR do slovenského jazyka

Poznámka:

 • neprekladajú sa doklady vyhotovené v  českom jazyku
 • v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk snúbenci si musia zabezpečiť k obradu sobáša súdneho tlmočníka, v prípade ak sa nejedná o súdneho tlmočníka a sobášny obrad bude prekladať osoba, ktorá ovláda daný jazyk podpisuje „sľub tlmočníka“ pred sobášiacim (potrebný preukaz totožnosti)

Poplatky:

Prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).
Poplatok 70,00 € za sobáš s cudzincom uhradíte v hotovosti na MÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch II. časť, č. položky 18, písm. f).
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c).
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 € (od 1. 1. 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c).
Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 €.
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200,00 €.
Smernica primátora mesta Stropkov č. 1/2018,  čl. 4 ods.3 a čl. 5 ods.3 – správne poplatky vyberané mestom Stropkov.

Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie: 

1 až 10 dní

Zákonná úprava: 

§ 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov,
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

Upozornenia týkajúce sa sobášneho listu: 

 • v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný po obrade uzavretia manželstva
 • v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Stropkov

 

Žiadosť o uzavretie manželstva je potrebné vytlačiť obojstranne.


 

Prílohy - Žiadosť o uzavretie manželstva je potrebné vytlačiť obojstranne.

Žiadosť o uzavretie manželstva.doc(73 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf(206 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
Poučenie pre snúbencov.pdf(68 kB)Poučenie pre snúbencov

Uzavretie manželstva na inom než príslušnom matričnom úrade (na základe povolenia - DELEGÁCIE)

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas
 • originál rodného listu
 • originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená
 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova
 • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenice, pri ktorých nebol určený otec
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 • žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov
 • povolenie príslušného matričného úradu (delegáciu) podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, na uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom

Poplatky:

Povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR - 20,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. b)).
Povolenie uzavrieť manželstvo s cudzincom - 35,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. e))
Smernica primátora mesta Stropkov č. 1/2018,  čl. 4 ods.3 a čl. 5 ods.3 – správne poplatky vyberané mestom Stropkov.

Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ .

Zákonná úprava:

§ 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
§ 29 ods. 2 Vyhlášky MV SR č.3 02/1994 Z. z. 

Upozornenie:

 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Stropkov a sobáš sa má konať v matričnom obvode Matričného úradu Stropkov tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a zároveň tento matričný úrad požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným matričným úradom. 
 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých jeden má trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Stropkov a sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na Matričnom úrade v Stropkove a zároveň Matričný úrad Stropkov požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným matričným úradom

 

Žiadosť o uzavretie manželstva je potrebné vytlačiť obojstranne.


 

Prílohy - Žiadosť o uzavretie manželstva je potrebné vytlačiť obojstranne.

Žiadosť o uzavretie manželstva.doc(73 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf(206 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
Poučenie pre snúbencov.pdf(68 kB)Poučenie pre snúbencov

Vydanie duplikátu sobášneho listu

Matričný úrad v Stropkove vydá duplikáty sobášnych listov pre osoby, ktoré uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky. 

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas 


Upozornenie: 

 • od 1. 10. 2015 duplikát sobášneho listu občana, ktorý mal sobáš na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky
 • matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18
 • o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR  Nižná Šebastová, kontakt 051/7460052
 • o vydanie matričných dokladov v období od 1.10.1895 do 31.12.1906 je potrebné požiadať Štátny okresný archív vo Svidníku, Partizánska 625/12, 089 01 Svidník
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Stropkov 


Poplatky:

5,00 € za jeden sobášny list uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).

Lehota na vybavenie:

na počkanie, v prípade avíza po odrevidovaní zápisu 

Zákonná úprava:

§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov.


 

Zápis uzavretia manželstva občana SR v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisuje uzavretie manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR, alebo území nepatriacom žiadnemu štátu. 

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu. 

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte. 

Bližšie informácie o osobitnej matrike nájdete na www.minv.sk

K vybaveniu je potrebné:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného sobášneho listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané) 
 • vyplnený „Zápis o uzavretí manželstva“
 • kópia rodného listu žiadateľa/ky
 • kópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa/ky
 • rozvedená nevesta a zároveň štátna občianka SR predloží aj kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva
 • v prípade ak nevesta žiada o vydanie sobášneho listu s novým priezviskom bez prípony slovenského prechyľovania, predloží aj vyplnenú „žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania“

Upozornenie: 

 • matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu Stropkov
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí na origináli sobášneho listu vystaveného osobitnou matrikou vyznačuje iba osobitná matrika
 • duplikáty sobášnych listov vydaných osobitnou matrikou môže vydať iba osobitná matrika. Vyžiadanie duplikátov na osobitnej matrike si manželia zabezpečujú sami. 

Poplatky:

 • žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a))
 • prvý originál sobášneho listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b). 

Lehota vybavenia:

do 3 mesiacov od podania žiadosti. 

Zákonná úprava:

§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov.


 

Uzavretie manželstva v zahraničí

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva „Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva“. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR a matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti. 

K vybaveniu je potrebné:

občiansky preukaz alebo cestovný pas žiadateľa/ky, 

Poplatky:

5,00 € za jedno Potvrdenie, uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b). 

Lehota vybavenia:

na počkanie


 

Sobášny obrad

 • obrad uzavretia manželstva (sobášny obrad) sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine
 • obrad uzavretia manželstva prebieha za účasti sobášiaceho, matrikára, snúbencov a dvoch svedkov 
 • za priebeh a vykonanie obradu manželstva zodpovedá sobášiaci
 • za správnosť a úplnosť dokladov zodpovedá matrikárka


Obrady sú vykonávané v obradnej sieni Kaštieľa v Stropkove. Manželstvo možno uzatvoriť aj na inom vhodnom mieste, ak bude dodržaná záruka zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, a zároveň s tým sobášiaci súhlasí. 

Sobášne dni a hodiny

Manželstvo sa uzatvára v určenej dobe. Pre Matričný úrad v Stropkove sú určené sobášne dni a sobášne hodiny: 

 • štvrtok od 13:00 hod. do 17:00 hod.
 • sobota od 13.00 hod. do 18.00 hod. 

Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky.

Mimo sobášnych dní a obradnej siene je možné uzatvoriť manželstvo za správny poplatok.

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a
Smernice primátora mesta Stropkov č. 1/2018,  čl. 4 ods.3 a čl. 5 ods.3 – správne poplatky vyberané mestom Stropkov


 

SOBÁŠNE  PRIESTORY  Mesta Stropkov - Fotogaléria

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka