Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam platných VZN k 16.08.2019

Zoznam_platnych_VZN_k_16.8.2019.pdf(489 kB)Zoznam_platnych_VZN_k_16.8.2019.pdf

VZN č. 2/2019 o kronike mesta Stropkov

Dátum zverejnenia návrhu: 25.3.2019

Schválené: 10.4.2019

Vyhlásené: 11.4.2019

Účinnosť: 1.5.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA STROPKOV
č. 2/2019
o Kronike mesta Stropkov.

Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie pravidiel zavedenia a spôsobu vedenia Kroniky mesta Stropkov (ďalej len „Kronika“), určenie úloh kronikára mesta a jeho spoluprácu s inými právnickými a fyzickými osobami (ďalej len „kronikár“), archivácia kroniky, jej poslanie, členenie a vyhotovenie.
2. Kronikou mesta Stropkov sa podľa tohto VZN rozumie kniha obsahujúca písomné zápisy súčasného politického, hospodárskeho, kultúrneho a športového diania členené do jednotlivých tematických celkov a zviazané do zväzku za obdobie jedného roka alebo niekoľkých za sebou nasledujúcich rokov.
3. Prílohou kroniky môže byť doplňujúca sprievodná dokumentácia.

Čl. 2
Poslanie a úloha kroniky

1. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického a spoločenského dedičstva mesta zachovaním podstatných informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a kultúrno-spoločenského povedomia obyvateľov mesta a k vhodnej prezentácii života mesta Stropkov v rámci širšieho spoločenského kontextu.
2. Úlohou kroniky je vecne (písomne i obrazom) zaznamenávať všetky významné udalosti celomestského významu konané na území mesta Stropkov, na základe priebežne získavaných a objektívne spracovaných podkladov o politickom, kultúrnom, hospodárskom, sociálnom a inom dianí mesta.

Čl. 3
Podkladové materiály kroniky

1. Podkladovými materiálmi pre spracovanie zápisov do kroniky sú najmä:
a) materiály predkladané na rokovania Mestského zastupiteľstva Stropkov (ďalej len „MsZ“);
b) tlač regionálneho a miestneho charakteru;
c) komplexné rozbory mestských podnikov a organizácií;
d) informácie získané z oficiálnej internetovej stránky mesta;
e) osobná účasť kronikára na podujatiach
f) osobné rozhovory
2. Všetky náklady spojené s činnosťou kronikára, najmä kopírovanie a rozmnožovanie materiálov – podkladov pre kroniku ako aj vyhotovovanie fotografií, ich ukladanie, tlačenie zápisov ako aj viazanie kroniky a pod. hradí mesto.

Čl. 4
Obsahová a formálna stránka kroniky

1. Kronika sa vedie v slovenskom jazyku.
2. Zápisy v kronike sú vecne správne, objektívne a politicky neovplyvniteľné. Obsahujú podstatné údaje o všetkých oblastiach života mesta.
3. Zápisy v kronike sú usporiadané do nasledovných tematických celkov:
a) Verejný život (mestská samospráva, štátna správa, politické strany, hnutia a združenia, spolky a organizácie, významné návštevy, spoločenské udalosti a jubileá, zahraničné styky)
b) Hospodársky život (poľnohospodárstvo, priemysel, obchod, činnosť podnikov a pod.)
c) Výstavba a zmeny charakteru mesta (úprava mesta, doprava, investičná výstavba, obnova)
d) Školstvo
e) Kultúra a umenie
f) Šport
g) Cirkevný život
h) Zdravotníctvo
i) Obyvateľstvo (demografické údaje)
j) Mimoriadne udalosti
k) História mesta
l) Sociálna starostlivosť
m) Veda a technika
n) Rôzne
4. Strany kroniky sa v rámci zväzku za obdobie jedného roka číslujú. Jednotlivé ročné zväzky sa po odsúhlasení Komisiou pre schvaľovanie záznamov do Kroniky mesta Stropkov viažu.
5. Kronika sa vyhotovuje v 2 zväzkoch s možným využitím počítačovej techniky. Originál kroniky je písaný knižný zväzok s tvrdým obalom a nápisom „Kronika mesta Stropkov“.
6. Doplňujúca a sprievodná dokumentácia sa spracováva podľa jej charakteru.

Čl. 5
Archivácia kroniky

1. Už odsúhlasené a zviazané zväzky kroniky za obdobie jedného roka sa ukladajú do trezoru mestského úradu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. Doklady, ktoré kronikár zhromaždí ako prílohy k zápisom, sú súčasťou kroniky.
2. Zápisy v kronike sú taktiež archivované v elektronickej podobe na mestskom úrade minimálne na dvoch externých nosičoch.
3. Kronika je sprístupnená verejnosti na internetovej stránke mesta v obsahovej podobe. Originál kroniky sa nikdy nezapožičiava a umožňuje sa jedine prezenčná forma jej štúdia na pôde Mestského úradu v Stropkove.
4. Nahliadnuť do originálu kroniky k úradným alebo študijným účelom je možné len so súhlasom kronikára alebo primátora mesta.
5. K bežným študijným účelom slúži tlačená forma kroniky, ktorá obsahovo zodpovedá originálu kroniky a nachádza sa na sekretariáte mestského úradu, v mestskej knižnici alebo na odbore školstva a kultúry mestského úradu.
6. Vyhotovenie kópií originálu kroniky digitálnou technikou (snímanie digitálnym fotoaparátom) je možné len s písomným súhlasom kronikára alebo primátora mesta Stropkov. Skenovanie alebo kopírovanie originálu kroniky nie je možné z dôvodu možného poškodenia a znehodnotenia.

Čl. 6
Kronikár mesta

1. Kronikár mesta Stropkov je zamestnancom pracujúcim na Mestskom úrade v Stropkove. Mesto prihliada pri výbere kronikára na jeho občiansku vyspelosť a dobré predpoklady, ktoré zaručia správne vedenie kroniky.
2. Kronikár je povinný pravdivo, vecne a verne zaznamenávať dôležité udalosti, ktoré sa v meste Stropkov stali a ktoré sa mesta týkajú. Udalosti, ktoré sa stali v širšom regióne zaznamenáva len vtedy, ak tieto majú vzťah k mestu.
3. Kronikár vlastní „Preukaz kronikára“, ktorý jeho nositeľa oprávňuje zúčastňovať sa na kultúrno-spoločenských podujatiach mesta a požadovať od právnických, fyzických osôb, pôsobiacich na území mesta podklady pre prácu kronikára. Preukaz kronikára obsahuje meno, rodné číslo, fotografiu, platnosť a úradnú pečiatku s podpisom primátora, bez ktorých je preukaz neplatný.
4. Pri vedení kroniky môže spolupracovať s kronikárom podľa potreby fotograf, zhotovovateľ zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a pod.
5. Kronikár pri svojej práci rešpektuje pripomienky poradného orgánu kroniky ustanoveného v zmysle článku 7 tohto VZN a orgánov mesta. Zároveň má kronikár právo nesúhlasiť a odmietnuť návrhy poradného orgánu, ak tie nevyhovujú požiadavkám a pravidlám kroniky.
6. Podmienky vykonania činnosti kronikára upravuje jeho pracovná náplň.
7. Kronikár sa podľa svojich možností zúčastňuje na významných podujatiach mesta. Mestský úrad informuje kronikára o závažných udalostiach a podujatiach mesta a umožňuje mu, podľa potreby, zúčastňovať sa na nich.
8. Jednotlivé oddelenia Mestského úradu v Stropkove i všetky právnické osoby pôsobiace na území mesta Stropkov, ktoré sú zriadené mestom Stropkov, sú povinné spolupracovať pri tvorbe Kroniky mesta Stropkov a poskytovať pre jej spracovanie
údaje o svojej činnosti s výnimkou tých údajov, ktoré by mohli poškodiť ich povesť alebo tvoria predmet štátneho, hospodárskeho či služobného tajomstva.

Čl. 7
Poradný orgán kroniky a schvaľovanie zápisov

1. Poradným orgánom kroniky je pre tento účel zriadená Komisia pre schvaľovanie záznamov do Kroniky mesta Stropkov (ďalej len „Komisia“).
2. Komisiu menuje a odvoláva primátor mesta Stropkov.
3. Komisiu tvorí päť členov na čele s predsedom.
4. Komisia sa pre prácu s kronikou schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka.
5. Pred zápisom do kroniky si robí kronikár záznamy, a to v takom poradí v akom sa v meste udalosti udiali. Návrhy zápisov do kroniky, ktoré sa majú v kronike urobiť, predkladá kronikár v tlačenej a elektronickej forme Komisii.
6. Komisia návrhy zápisov prerokuje a schválené návrhy predloží na posúdenie mestskej rade, ktorá zároveň predloží návrhy na prerokovanie MsZ. Po prerokovaní a odporúčaní MsZ vyhotoví kronikár zápisy do kroniky za predchádzajúci kalendárny rok do konca kalendárneho roka, kedy boli zápisy schválené a odporučené.
7. Kronikár je povinný návrhy zmien a doplnkov schválených v MsZ doplniť do kroniky, ak tie vyhovujú požiadavkám a pravidlám kroniky.
8. Kronikár sa na rokovaní komisie, mestskej rady a MsZ o kronike vždy zúčastňuje.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie

1. Toto VZN prerokovalo a schválilo mestské zastupiteľstvo v Stropkove dňa 10. 4. 2019 uznesením č. 54 a nadobúda účinnosť od 1. 5. 2019.


V Stropkove dňa 10. 4. 2019

                                                                                           JUDr. Ondrej Brendza, v. r.
                                                                                                    primátor mesta

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka