Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam platných VZN k 16.08.2019

Zoznam_platnych_VZN_k_16.8.2019.pdf(489 kB)Zoznam_platnych_VZN_k_16.8.2019.pdf

VZN č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu sídelného útvaru mesta Stropkov

Dátum zverejnenia návrhu: 14.4.2019

Schválené: 29.5.2019

Účinnosť: 15.6.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA STROPKOV Č. 3/2019,
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4
Územného plánu sídelného útvaru
mesta Stropkov


Čl. I

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí dňa 29.5.2019 uznieslo v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Stropkov č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4, Územného plánu sídelného útvaru mesta Stropkov.

Čl. II
Účel nariadenia


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu sídelného útvaru mesta Stropkov spracovaná formou záväzných regulatívov územného rozvoja územného plánu sídelného útvaru a stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia mesta, stanovuje podmienky pre územný rozvoj mesta, pre ochranu kultúrnych pamiatok, stanovuje zásady koncepcie životného prostredia a ochrany prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

Čl. III
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na celom území katastra nehnuteľnosti Stropkov.

Čl. IV
Záväzné regulatívy

Záväzná časť zmien a doplnkov č. 4, Územného plánu sídelného útvaru mesta Stropkov, ktorej obsahom sú záväzné regulatívy funkčného a priestorového využitia územia mesta a grafická časť tvoria prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Čl. V
Účinnosť

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Záväzná časť regulatívov územného rozvoja Územného plánu mesta Stropkov schválená mestským zastupiteľstvom dňa 8.12.1995 uznesením č. 8/1995.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli po jeho schválení mestským zastupiteľstvom.

JUDr. Ondrej Brendza, v. r.
primátor mesta        

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/2019
„ Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu SÚ Stropkov“

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka