Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Zákazka podľa § 9, ods. 9

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Dodávka a osadenie prvkov na fitness park -workoutové ihrisko v meste Stropkov.Vytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9, ods. 9, Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Stropkov, Mestský úrad
Sídlo: Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Zastúpený: JUDr. Ondrejom Brendzom – primátorom mesta
IČO: 00331007
DIČ: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Stropkov
Číslo účtu: 27328612/0200

2. Predmet zákazky:
Stavebné práce: „Dodávka a osadenie prvkov na fitness park – workoutové ihrisko“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45236210-5

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie a osadenie prvkov na fitness park – workoutové ihrisko na
ulici Hrnčiarskej v Stropkove.

Fitness park má pozostávať z prvkov:
- zostava na kombinované posilňovanie rúk,
- zostava na posilňovanie nôh,
- simulátor lyžovania,
- bradlá,
- lavičky na posilňovanie brušného svalstva,
- orbitrek,
- visutá hrazda,
- posilňovacie zariadenie na zadné svalové partie,
- simulátor veslovania.

Špecifikácia prvkov fitness parku je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
V prípade určitých nejasnosti je možné požiadať o vysvetlenie kontaktnú osobu.
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Dubas, vedúci Odboru výstavby a životného prostredia Č. tel. 054 4868821, 0903 741 367

4.Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie

6. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Plocha na ulici Hrnčiarskej v blízkosti jestvujúceho workoutového ihriska a detského ihriska.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 412,00 €

9. Spracovanie a predkladanie ponúk:
Ponuku spracovať podrobne v zmysle bodu 3. „Opis predmetu zákazky“ v špecifikácii určenej v prílohe č.1 a č. 2, tejto výzvy, v slovenskom jazyku.
Určiť ceny jednotlivých položiek bez DPH v zmysle výkazu výmer a cenu celkom bez DPH a s DPH, v prílohe č. 3.
Uchádzač vypracovanú ponuku vloží do obálky, ktorú uzatvorí. Na obálke uvedie adresu obstarávateľa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, kuriérom, alebo osobne. Adresa je uvedená v záhlaví ponuky.
Ďalej na obálke bude uvedený názov a sídlo uchádzača, viditeľný nápis „Neotvárať“ a označenie zákazky pod názvom „Dodávka a osadenie prvkov fitness parku – workoutového ihriska Stropkov“.

10. Podmienky účasti uchádzačov: Výpis z Obchodného registra, alebo Živnostensky list podnikania v danej činnosti.
Certifikáty typu prvkov destského ihriska, vydané autorizovanou osobou, TUV certifikáty,

11. Lehota na predloženie ponúk: 24.6.2019 do 15.00 hod.

12. Vyhodnotenie ponúk: zmluva sa uzavrie do 4.7.2019

13. Lehota plnenia: mesiac od účinnosti zmluvy o dielo.

14. Hodnotenie ponúk: Kritériom pre hodnotenie ponúk je najnižšia cena celej zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zrušiť verejné obstarávanie.

Stropkov 17.6.2019

JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta


 
 

Dodávka a osadenie prvkov na detské ihrisko v StropkoveVytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9, ods. 9, Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky: „Dodávka a osadenie prvkov na detské ihrisko v Stropkove".


 
 

Dodávka a osadenie prvkov na 2 detské ihriskáVytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9, ods. 9, Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky: „Dodanie a osadenie prvkov na 2 detské ihriská na mestom určené plochy".


 
 

Svetelno-technické meranie po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetleniaVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Svetelno-technické meranie po realizácii rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia"
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 a nasl. zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 
 

Bezpečný Stropkov 2014Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Bezpečný Stropkov 2014
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Bezpečný Stropkov 2014“


 
 

Audítorské služby pre mesto StropkovVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Audítorské služby pre mesto Stropkov 
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Audítorské služby pre mesto Stropkov“.


 
 

Detské ihrisko mesto StropkovVytlačiť
 

Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa 5 9, ods. 9, Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky: „Dodávka a osadenie detského ihriska“


 
 

Bulletin – grafické spracovanie a tlačVytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky zadávanej podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s názvom „Bulletin – grafické spracovanie a tlač“.


 
 

Výstavné panelyVytlačiť
 

Výzva na podlimitnu zákazku zadávanú podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom „Výstavné panely“


 
 

Vybavenie bábkovej sályVytlačiť
 

Výzva na podlimitnu zákazku zadávanú podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom „Vybavenie bábkovej sály“


 
 
Položky 1-10 z 21

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka